Sou nou

Jwe Videyo

Misyon nou

Otorize pa lanmou Bondye, anrasinen nan Levanjil Jezi a, epi fidèl nan vizyon yon sèl kominote sakre Latè a, nou viv ak travay pou pote tout moun nan inyon ak Bondye ak youn ak lòt.

Ministè

Pandan plis pase 169 ane Sè Saint Joseph yo te sèvi moun Long Island yo. Lè te gen yon bezwen evidan, sè yo te ale nan Apalachi, Repiblik Dominikèn, Brezil ak nan lòt kote nan peyi Etazini.

An 1930, an repons a yon demann Evèk Ponce a, yo te voye kat sè pou yo fonde yon misyon nan Pòtoriko. Lè sa a, sè yo gaye atravè zile a anplwaye pawas ak lekòl ak ansèyman nan Inivèsite Katolik la. Nan pi gwo prezans yo, te gen prèske 100 sè k ap sèvi nan Pòtoriko. Kounye a, gen sè toujou k ap viv ak anseye sou zile a.

Antanke Kongregasyon, nou chèche fè tout ministè nou yo refleksyon nan karism nou ak misyon nou. Edikasyon ak otonòm fanm yo te toujou konsantre nou. Sè St. Joseph se edikatè soti nan nivo elemantè rive nan nivo inivèsite, travayè sosyal, pwofesyonèl swen sante, avoka, minis pawas, administratè ak direktè espirityèl.

Nou osi annan bann minister ki nou posede e ki nou fonksyonnen endepandaman. Yo enkli kat lekòl segondè, yon pwogram aprantisaj pou fanm imigran, yon klinik imigrasyon ak ministè jaden.

Jodi a nou pa sèlman kontinye ministè nou atravè otonòm fanm ak edikasyon men tou atravè, edikasyon espirityèl, ak efò ekoloji ak yon konsantre sou dirab, ak aksyon jistis.

Ministè Lidèchip la

DSC 8398

Chak senkan, yo chwazi sè nan ministè lidèchip kongregasyon an. Ekip lidèchip nou an gen ladan yon Prezidan ak kat Konsèy. Apre eleksyon yo, yo nonmen yon Sekretè ak Trezorye.

Sè Tesa Fitzgerald CSJ, MS, Prezidan
Te fonde Hour Children, yon òganizasyon pou ede fanm ki te nan prizon yo ak pitit yo, an 1992. Li te sèvi kòm Direktè Egzekitif jiska eleksyon li kòm prezidan an 2021.
Sè Elizabeth Hill, CSJ, JD, Konseye
Ansyen prezidan St. Joseph College.
Sè Maria Pascuzzi, CSJ, SSL, STD, Konseye
Ansyen pwofesè etid biblik nan University of San Diego ak editè asosye Katolik Biblical Quarterly; prezan direktè Spirit Alive: Enstiti CSJ pou rechèch lafwa ak edikasyon
Sè Phyllis Esposito, CSJ, MS, Konseye
Ansyen Siperyè Rejyonal ak Direktè espirityèl ak anpil eksperyans nan ministè pawas.
Sè Karen Burke, CSJ, EdD, Konseye
Ansyen pwofesè nan Pwogram Doktora Lidèchip Enstriksyon nan Western Connecticut State University e kounye a Direktè Depatman Dirab Sè St. Joseph.
Sè Thomasine Stagnitta, CSJ, MA, Sekretè kongregasyon an
Ansyen Direktè Bishop Kearney.
Sè Eileen Kelly, CSJ,MS, trezorye kongregasyon an
Ansyen direktè lekòl Cleary pou moun ki soud.