Sè Pwen Enpòtan

Sè Mwa a

Avril 2024

Picture1

Sè Frances Mary Clark

Menm jan ak anpil Sè, Sè Frances Mary te kòmanse ministè li kòm yon pwofesè nan klas primè yo. Sepandan, pou li, se te kòmansman yon plezi dire tout lavi nan kominike avèk timoun piti. Li te anseye klas primè pou lekòl atravè Long Island depi premye misyon li nan Our Lady of Lourdes School nan Aberdeen Street nan Brooklyn rive nan Precious Blood School nan Long Island City, St. Philip Neri nan Northport, ak Immaculate Conception School nan Queens. Nan chak eksperyans li te jwi fraîcheur, onètete, ouvèti ak imè pou yo te ak timoun piti.

Malgre ke li te pi renmen ansèyman klas primè yo, Frances te pase tan nan Pòtoriko pou anseye istwa ak angle nan Academia Maria Reina nan Ponce. Malerezman, tan li te nan Pòtoriko te vin pi kout akòz maladi epi li te oblije retounen Ozetazini.

Le pli vit ke li te retounen nan ministè, li te rekòmanse ansèyman li nan divès lekòl primè pawas nan Long Island. Li te ajoute tou etid nan ekriti nan Immaculate Conception Seminary ak yon diplòm nan Albany State nan edikasyon elemantè lekti nan diplòm istwa li nan St. John's University. Ane yo te mennen l nan pawas Immaculate Conception nan Jamaica, Queens kote li te kontinye anseye ak bay timoun yo leson apre lè lekòl. An 2006, li te pran retrèt nan ansèyman men li pa t ap preche.

Frances te kontinye ofri sèvis li bay kominote pawas la nan plizyè fason, ede kòm sakristan, lektè, ak nenpòt kote li te bezwen. Li te rantre nan Komite Jistis CSJ tou. Nan wòl sa a, li te akonpaye moun ki t ap chèche azil nan tribinal, li te asiste rasanbleman pou lojman ekitab ak refòm imigrasyon, epi li te mete tèt yo ansanm pou jwenn sèvis pou moun ki nan bezwen.

Kounye a, kòm yon rezidan nan Kouvan St. Joseph, S. Frances rekonesan pou swen li resevwa ak pou viv kòm yon pati nan kominote a. Nan pwòp fason li trankil li di, "Mwen te fè sa mwen te kapab". Sa a rezime yon lavi te viv ak senplisite, lapriyè, kouraj ak konpasyon.

Onore sot pase yo

Sè ki te nan dokiman Pwen Enpòtan an nan tan lontan yo jwenn lis anba a.

22 mas 2024
8 janvye 2024
5 desanm 2023
8 novanm 2023