Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 avril

Kòmantè koupe sou April 12

Refleksyon

Eske kè nou pa t ap boule anndan nou pandan l t ap pale avèk nou
sou wout la ak louvri ekriti yo pou nou?
Lik 24:13-35

Prezans Kris la ki te resisite a te tèlman reyèl, tèlman pwisan ke li te chanje tout bagay pou yo, e menm te voye moun ki te kouri kite Jerizalèm nan pè tounen vin pataje enkwayab bon nouvèl sa a: Krisifiksyon an te echwe, Jezi pa t ap rete nan yon kavo, Bondye te transfòme lanmò li nan lavi nouvo non sèlman pou Jezi, men pou tout moun. Emayis pa janm rive, epoutan Emmous toujou rive lè Bondye ap travay pou transfòme lanmò nan nouvo lavi. Ki sa ki fè verite sa a tèlman libere e tèlman pwisan, se lè nou rekonèt ke eksperyans de yo sou wout Emmaus la pa bezwen diferan de pwòp pa nou, ke pwòp rankont pa nou ak Kris la leve soti vivan ka menm reyèl ak pisan menm jan ak pa yo. . Se konsa, nou ka afime verite a ke "Emmaus toujou rive" ak konfyans ak konviksyon paske li pa depann sou reyalite istorik ki soti nan 2000 ane de sa, ki nou pa janm ka konfime. Sa depann de sa nou konnen nan pwòp kè nou, lè nou te santi menm boule nan nou.
Daniel EH Bryant

Lapriyè

Rete avèk nou.

Aksyon

Li istwa a. Reflechi sou nenpòt moman Emmaus ou te fè eksperyans.

Lekti Sigjere

Lè sa a, kòmanse ak Moyiz ak tout pwofèt yo,
li te entèprete yo sa ki te gen rapò ak li
nan tout Ekriti yo.
Pandan yo t ap pwoche bò bouk yo te prale a,
li te bay enpresyon ke li te ale pi lwen.
Men, yo di l: “Rete avèk nou,
paske li preske aswè e jounen an prèske fini.”
Se konsa, li antre pou l rete avèk yo.
Epi, se te konsa, pandan li te avèk yo bò tab la,
li pran pen, li di benediksyon an,
kase l, li ba yo l.
Lè sa a, je yo louvri epi yo rekonèt li,
Men, li disparèt devan je yo. Apre sa, yo di lòt:
“Èske kè nou pa t ap boule nan nou
pandan li t ap pale avèk nou sou wout la, li te louvri ekriti yo pou nou?
Lik 24:13-35

Nou bezwen yon legliz ki kapab dyalòg ak disip sa yo ki, apre yo fin kite Jerizalèm dèyè, ap pwonmennen san objektif, pou kont yo, ak pwòp desepsyon pa yo, dezapwente nan yon Krisyanis kounye a konsidere tè fè pitit, san rezilta, pa kapab jenere sans.
Pap Francis

Nou pa ka renmen Bondye sof si nou youn renmen lòt, e pou nou renmen nou dwe konnen youn lòt. Nou konnen li nan kase pen an, epi nou youn konnen lòt nan kase pen an, epi nou pa poukont nou ankò. Syèl la se yon bankè ak lavi se yon bankè, tou, menm ak yon kwout, kote gen konpayi. 
Jou Dorothy

Istwa Emaus Road anseye sa akonpayman vle di: mache ansanm, pataje nan konvèsasyon sou sa ki vrèman enpòtan, pwolonje Ospitalite bay etranje, kase pen ansanm.
Don Richter

Mwen sanble ke lè nou vrèman prezan youn ak lòt, lè nou koute, senpati, ak onètman ouvè tèt nou ak pwòp eksperyans pa nou ak lòt moun, nou fè eksperyans prezans sakre a. Ak prezans sa a se transfòmasyon.
Michael J. Baylay

Disip yo kontinye diskisyon yo sou evènman yo ki te pase pandan jou anvan yo etone ke etranje ki bò kote yo te sanble pa konnen sa ki te rive. Nan senpati li ak konpasyon li, Jezi antre nan eksperyans yo epi koute. Lè sa a, li ba yo prèch ki pi pwofon nan tout tan an,
Keith Fournier