Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 avril

Kòmantè koupe sou April 15

Refleksyon

Pak se sou Bondye di "wi" Jezi ak sa li te pasyone. Sa Jezi te renmen se te Bondye ak wayòm Bondye a. Bondye te reyalite santral lavi l e wayòm Bondye a te sant mesaj li a. Wayòm Bondye a pa t sou syèl la, pa t sou lavi apre lanmò, men sou transfòmasyon lavi sou tè a, jan Lapriyè Senyè a di. Li pa sou "Mennen nou nan syèl la lè nou mouri," men sou "Wayòm ou a vini sou tè a" - tankou deja nan syèl la. Peyi Wa ki sou tè a te sou pasyon Bondye a – ak pasyon Jezi a – pou transfòmasyon nan “monn sa a”: lemonn kreye nan enjistis ak vyolans nan yon mond nan jistis ak san vyolans. Se poutèt sa pouvwa yo ki te dirije mond lan nan Jezi touye l '. Yo pa t ap fè volonte Bondye san yo pa konnen lè yo te jwe wòl yo nan plan sali Bondye a pou bay yon sakrifis san peche pou peye pou peche mond lan. Non. Yo te touye l paske li te yon kritik radikal nan fason yo te mete mond lan ansanm ak li te atire yon moun ki suiv.
Marcus Borg

Lapriyè

Wayòm ou an vini.

Aksyon

Reflechi sou transfòmasyon lavi sou tè a ki nesesè pou fè sa tounen yon mond jistis ak san vyolans. Panse ak moun ki te travay pou transfòmasyon sa a nan monn sa a lèzòm kreye ak sa ki te rive yo. Èske w ka travay pou yon transfòmasyon jistis ak san vyolans nan ti pati ou nan mond lan? Ki sa ki yon aksyon espesifik ou ka pran?

Lekti Sigjere

 Ou tande yo te di: Renmen frè parèy ou] epi rayi lènmi ou yo. Men, mwen di nou: renmen lènmi nou yo epi lapriyè pou moun ki pèsekite nou yo.  pou nou kapab pitit Papa nou ki nan syèl la. Li fè solèy li leve sou sa ki mal ak sa ki byen, epi li voye lapli sou moun ki jis ak moun ki enjis. Si ou renmen moun ki renmen ou, ki rekonpans ou pral jwenn? Eske menm pèseptè taks yo pa fè sa?  Men, si w ap salye sèlman pwòp moun ou yo, kisa w ap fè plis pase lòt moun? Èske payen menm pa fè sa?  Se poutèt sa, dwe pafè, menm jan Papa nou ki nan syèl la pafè.
Matye 5:43-48

Nou chak ta dwe jwenn fason pou kominike Jezi kèlkeswa kote nou ye. Nou tout aple pou ofri lòt moun yon temwayaj klè sou lanmou sali Senyè a, ki malgre enpèfeksyon nou yo ofri nou pwoksimite li, pawòl li ak fòs li, epi li bay lavi nou sans.
Pap Francis

Charite pa ranplase jistis yo kenbe.
Saint Augustine

Rezirèksyon Jezi a se kòmansman nouvo pwojè Bondye a pou l pa rache moun sou tè a pou ale nan syèl la men pou l kolonize tè a ak lavi nan syèl la. Apre tou, se sa Lapriyè Senyè a sou.
 NT Wright,

Nou akonpli nan lavi nou sèlman yon fraksyon nan bèl antrepriz travay Bondye a. Pa gen anyen nou fè ki konplè, ki se yon lòt fason pou di ke wayòm nan toujou bay manti pi lwen pase nou. Pa gen okenn deklarasyon ki di tout sa ki ta ka di.
Pa gen okenn lapriyè ki eksprime lafwa nou nèt. Pa gen okenn konfesyon ki pote pèfeksyon, okenn vizit pastoral pa pote plenite. Okenn pwogram pa akonpli misyon Legliz la. Pa gen okenn seri objektif ak objektif ki gen ladan tout bagay. Se sou sa nou ye. Nou plante grenn ki yon jou ap grandi. Nou wouze grenn yo deja plante konnen ke yo kenbe pwomès lavni. Nou poze fondasyon ki pral bezwen plis devlopman. Nou bay ledven ki pwodui efè pi lwen pase kapasite nou yo.
Oscar Romero

Se nan plizyè zak kouraj ak kwayans ki fè istwa imen an. Chak fwa yon nonm defann yon ideyal oswa aji pou amelyore kalite lòt moun oswa atake enjistis, li voye yon ti rid nan espwa, epi travèse youn ak lòt soti nan yon milyon sant diferan nan enèji ak nana, rid sa yo bati yon kouran ki ka bale mi pi vanyan sòlda yo nan opresyon ak rezistans. 
Robert F. Kennedy