Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 avril

Kòmantè koupe sou April 17
Dimanch Pak
Refleksyon

Selebrasyon Pak la make evènman ki pi enkwayab nan istwa Cosmos la. Jezi leve soti vivan nan lanmò e li retounen pou bay disip li yo pouvwa ak yon nouvo enèji ak yon nouvo direksyon. Pou viv nan Kris la ki leve soti vivan nan lanmò se pa dwe dogmatik, antre nan kwayans estatik, oswa konsantre sou peche. Se tou senpleman eksprime nan lavi yon moun ke ou te wè yon bagay nouvo epi ou vle di lòt moun sa ou te tande: ke nan mitan ansyen kreyasyon an gen yon nouvo kreyasyon, e ke nouvo kreyasyon sa a manifeste nan Jezi ki se. yo rele Kris la. Rezirèksyon Jezikri a antisipe destine Cosmos la. Rezirèksyon an rive nan moman prezan men se yon moman prezan benyen nan tan kap vini, yon nouvo relasyon ak Bondye, yon nouvo inyon, yon nouvo antye pou lavi a pwofondis. Krisyanis se sou nouvo lavi. Li se konsènan akonplisman pwomès Bondye a ak esperans pou nouvo kreyasyon an. Nou menm ki di "wi" pou mouri ak leve soti vivan nan Jezi Kris la di "wi" nan lavi nou kòm bagay ki soti nan nouvo Kreyasyon an ka sòti. Nou dwe bay tèt nou bay Kris la ak kòz li ak valè li yo, ki vle di pa pèdi monn nan men jwenn li nan pi pwofon relasyon li ak Bondye.
Adapte de Ilia Delio


Lapriyè

Li leve. Alelouya!

Aksyon

Ki konsèp ou genyen sou enplikasyon naratif rezirèksyon yo? Ki kote sa anfòm ak konpreyansyon nou kounye a? Reflechi sou rezirèksyon jan sa montre nan lanati ak nan ekriti yo.

Lekti Sigjere

Lè jou repo a te fini, Mari, moun Magdala a, Mari, manman Jak la, ak Salome te pote fèy santi bon pou yo te ka al vide lwil sou li. E byen bonè nan premye jou nan semèn nan, lè solèy la te leve, yo te ale nan kavo a... Lè yo gade, yo wè ke wòch ki te gwo anpil te woule tounen. Lè yo antre nan kavo a, yo wè yon jenn gason ki gen yon rad blan ki chita sou bò dwat la epi yo te pè. Men, li di: -Nou pa bezwen pè. W'ap chache Jezi Nazarèt ki te kloure sou kwa a. Li te leve soti vivan. Li pa la. Gade, gen kote yo te mete l '.
Mak 16:1-8

Se mwen menm ki rezirèksyon an, ak lavi a: moun ki kwè nan mwen, menm si li te mouri, men l ap viv.
Jan 11:25-2\

Li te mouri pou vizyon rèy Bondye ki padone, enklizif, san jijman, san vyolans, epi li leve nan nou chak fwa chak fwa nou pwoklame li ak lavi nou.
Barbara Fiand

Sa ki mal se yon rezilta nan fini nan ak alantou nou. Li pa di anyen sou enfini a. Sa a se tout pwen nan rezirèksyon an. Enfini a soti lavi soti nan lanmò, bonte soti nan sa ki mal, restorasyon soti nan devastasyon. Nan reyalite fondamantal sa a se soti espwa
Angie O'Gorman

Kretyen jodi a rankontre Kris ki leve soti vivan nan non sèlman nan Pawòl Bondye a te pwoklame nan kominote kretyen an, e pa sèlman nan patisipasyon nan ekaristik la, men tou nan pawòl, moun, ak evènman nan mond lan. Nan limyè Pawòl Bondye a, yo rankontre moun ki leve soti vivan nan eksperyans favè Bondye a ki fèt nan mitan lavi a.
Ki jan Bondye aji

Mesaj Pak la se ke nouvo monn Bondye a te devwale nan Jezi Kris la e kounye a, ou envite w fè pati li.
NT Wright

Viv nan konsyans ke Kris la ap viv e ke li ap viv nan pèp li a.
Julien B. Weil

Senyè nou an te ekri pwomès rezirèksyon an, pa nan liv sèlman, men nan chak fèy nan sezon prentan.
Martin Luther

Pak di ou ka mete verite nan kavo a men li pap rete la.
Clarence W. Hall

Li te mouri pou vizyon rèy Bondye ki padone, enklizif, san jijman, san vyolans, epi li leve nan nou chak fwa chak fwa nou pwoklame li ak lavi nou.
Barbara Fiand

Kwè nan rezirèksyon an se pa kwè nan yon mirak syantifik. Se kwè nan Bondye. Se yon zak espwa nan Bondye ki te kreye ou ak tout lòt moun ak tout lòt bagay, ki gen lanmou ak pouvwa a toujou pou rekreye, menm lè lanmò te wete sèl lavi ou konnen a.
Elizabeth Johnson