Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 avril

Kòmantè koupe sou April 17

Refleksyon

Simon Pyè, èske w renmen m?
Jan 21

Nou tout gen lapenn lè nou konnen enkonpreyansyon oswa trayizon. Pawòl ak aksyon lòt moun souvan touche nan lespri nou epi anpeche nou lapè. Sekirite relasyon nou an souke. Kesyon Jezi te poze Pyè a: “Èske w renmen m?” epi apre sa "Èske w renmen m plis pase sa yo?" yo souvan entèprete kòm yon tès apre echèk terib Pyè a. Nou sètènman pa konnen, men li ta enteresan pou nou reflechi sou si Jezi t ap chèche re-angajman nan relasyon yo. Li ta enteresan pou nou reflechi sou dekourasyon Pyè a kòm yon nonm ki te echwe zanmi l men ki te konnen pwòp lanmou li malgre feblès li? Pafwa li itil nan mitan pwòp lit nou pou nou raple tèt nou ke figi levanjil sa yo se te moun reyèl k ap viv lavi reyèl ak pwoblèm ki pa diferan ak pwòp pa nou. Pafwa li bon pou nou reflete ke nou ka gen moun ki gen anpil espirityalize anpil moun k ap eseye viv lavi ki santre Bondye.

Lapriyè

Seyè, pou m' ka wè.

Aksyon

Reflechi sou kèk nan pèsonaj levanjil yo ak entèraksyon yo epi konpare yo ak lavi pandan w ap fè eksperyans li.

Lekti Sigjere

Twazyèm fwa li di li: Simon, pitit Jan, èske ou renmen mwen? Pyè te blese paske Jezi te mande l yon twazyèm fwa: "Èske w renmen m?" Li di: “Seyè, ou konnen tout bagay; ou konnen mwen renmen ou."
Jan 21:17

Yo di li: "Madanm, poukisa w'ap kriye?" Li di yo: "Paske yo pran Seyè mwen an, epi mwen pa konnen kote yo mete l '."
Jan 20:13

Jezi di yo: “Yon pwofèt pa gen respè, sof nan pwòp vil li a, nan mitan fanmi l ak lakay li.”
Mak 6:4

Men, nou te espere ke se li ki pou rachte pèp Izrayèl la.
Lik 24:13-35 

Li etranj ki jan moun blese moun ki renmen yo ak pran swen yo epi eseye fè moun ki pa renmen yo plezi.
Anil Wadhawan

Lè ou sispann espere moun yo dwe pafè, ou ka renmen yo pou ki moun yo ye.
Donald Mille

Pa gen anyen ki pafè. Lavi se sal. Relasyon yo konplèks. Rezilta yo ensèten. Moun yo irasyonèl
Hugh Mackay

Karakteristik tankou imilite, kouraj, ak senpati yo fasil neglije - men li enpòtan anpil pou jwenn yo nan relasyon ki pi pwòch ou.
Laura Linney