Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 out

Kòmantè koupe sou August 8

Refleksyon 

Lafwa nan sans pi laj la se pa nenpòt kwayans relijye espesifik men pito yon konsyans ke Bondye prezan nan lavi nou. Li se yon atitid ak sakre a ak yon ouvèti a posiblite yo nan yon relasyon ak Sen an. Defi pou lafwa a se pa tèlman enkredilite kòm endiferans oswa rezistans nan mouvman Bondye anndan an. Ekriti yo rele li yon "kè difisil". Li vle di ke yo te fèmen nan travay Lespri Bondye a. Nou resevwa yon avètisman: Jodi a, si nou tande vwa Bondye, pa fè kè nou di.”

Lapriyè

O Bondye, kreye yon kè pwòp nan mwen. Renouvle Lespri ou nan mwen.

Aksyon
Ki konsèp ou genyen sou lafwa? Revize si ou te fè eksperyans yon "kè fè tèt di". Poukisa?

Lekti Sigjere

Li di yo: -Poukisa nou pè, nou menm ki pa gen lafwa?
Matye 8:26

Lafwa se reyalizasyon sa yo espere ak prèv bagay yo pa wè.
Ebre 11:1-2

Sibstans lafwa a rete toujou menm jan an, men mòd ekspresyon li chanje.
Pap Jan XXIII

Lafwa se pa yon teyori, yon filozofi, yon lide; se yon rankont.
Pap Francis

Chemen lafwa a nesesèman fènwa. Nou kondwi nan mitan lannwit.
Thomas Merton

Lafwa ap fè premye etap la menm lè ou pa wè tout eskalye a.
Martin Luther King, Jr.

Lafwa se yon konesans nan kè a, ki pa rive jwenn prèv.
Khalil Gibran

Lafwa se fòs kote yon mond kraze pral parèt nan limyè a.
Helen Keller

Pandan lafwa w ap vin pi fò, w ap jwenn ke pa gen okenn nesesite ankò pou w gen yon sans kontwòl, ke bagay yo pral koule jan yo vle, epi w ap koule avèk yo, nan gwo plezi ak benefis ou.
Emmanuel Teney

Lafwa se pa yon bagay pou w konprann, se yon eta pou w grandi.
Mahatma Gandhi

Bondye antre nan yon pòt prive nan chak moun.
Ralph Waldo Emerson

Lafwa se zwazo a ki santi limyè a lè douvanjou a toujou fè nwa.
Rabindranath Tagore

Mwen viv ak renmen nan limyè espesyal Bondye a.
Michelangelo