Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

25 desanm

Kòmantè koupe sou December 25

Jou Nwèl

Refleksyon

Nwèl se yon jou espwa ak lajwa. Nou pa selebre anivèsè nesans Jezi lè nou sonje yon bagay ki te pase lontan. Nou selebre reyalite a estrawòdinè nan Enkarnasyon an. “Nou ka li istwa linivè nou an kòm leve nan Lanmou Divin enkarne, ki pete nan moun nan Jezi, ki revele ankourajman renmen nan direksyon konplè atravè rekonsilyasyon, mizèrikòd, lapè, ak padon. Jezi se lanmou Bondye enkarne a, tout moun ki montre chemen evolisyon nan direksyon inite nan lanmou. Nan Jezi, Bondye kraze e li montre nou nan yon nouvo direksyon; pa youn nan chans oswa avèg men youn nan tout tan-apwofondi nan lanmou. Nan Jezi, Bondye vin jwenn nou soti nan tan kap vini an pou vin lavni nou. Moun ki suiv Jezi yo dwe vin yon moun k ap fè tout bagay, ini sa ki gaye, kreye yon inite pi pwofon nan lanmou. Lavi kretyen se yon angajman pou renmen, pou bay Bondye nesans nan pwòp lavi yon moun epi pou yo vin fanmsaj divinite nan kosmos sa a k ap evolye.”( Ilia Delio) Bondye kontinye pran kò nan nou, gason, fanm ak timoun ki fòme Bondye. kò jodi a. Nesans nou selebre a se pa sèlman yon evènman istorik ki sot pase a, men se yon selebrasyon nesans kontinyèl Bondye nan nou.

Lapriyè

Glwa pou Bondye ak lapè sou tè a.

Aksyon

Rejwi nan siyifikasyon Enkarnasyon an nan Jezi ak nan prezans Bondye nan nou ak tout kreyasyon an.

Lekti Sigjere

Epi Pawòl la te vin chè
Li fè l' rete nan mitan nou.
Jan 1:13-14

Moun ki te mache nan fènwa
te wè yon gwo limyè;
sou moun ki rete nan peyi tenèb la
yon limyè te klere.
Ou fè yo anpil lajwa
ak gwo lajwa.
Ezayi 9:1-6

Bondye pa janm bay yon moun yon kado li pa kapab resevwa. Si Bondye ban nou kado Nwèl la, se paske nou tout gen kapasite pou konprann epi resevwa li.

Pap Francis

Nwèl pwoklame Enkarnasyon an, ke Bondye se nan mitan nou, youn nan nou. Bondye toujou nan moman prezan an, e tout bagay posib.
llia Delio

Nou kwè nan tout sa Jezi te reprezante, te viv ak pwoklame, li te e li toujou ekspresyon ki pi klè prezans Bondye nan mitan nou. Lafwa nou pwoklame Bondye kòm sous pèfeksyon, bonte, konpasyon, mizèrikòd, ak lanmou manifeste nan Jezi.
Barbara Fiand

Nwèl pa pou timoun. Li se pou moun ki refize abandone e ki vin granmoun, pou moun ki lavi vini fèk ak yon objektif chak jou, pou moun ki ka kite yè ale pou lavi a ka plen ak nouvo posibilite toujou, pou moun ki ajite ak nouvote kèlkeswa laj yo. Lavi se pou moun ki vivan yo, pou moun ki Nwèl se yon fèt san fini, yon selebrasyon chanjman, yon apèl pou yo kòmanse yon lòt fwa ankò vwayaj nan lajwa imen ak siyifikasyon sen.
Joan Chittister

Benediksyon pou sezon an ki angaje lemonn antye nan yon konplo lanmou.
Hamilton Wright Mabie 

Kisa nwèl ye? Se tandrès pou pase a, kouraj pou prezan, espwa pou lavni. Se yon volonte fervan pou chak tas ka debòde ak benediksyon rich ak etènèl, epi pou chak chemen ka mennen nan lapè.
Agnes M. Pahro

Nwèl se pa menm bagay sou ouvèti kado nou kòm louvri kè nou.
Janice Maeditere

Osi lontan ke nou konnen nan kè nou ki sa Nwèl ta dwe ye, Nwèl la.
Eric Sevareid

Youn nan bagay Nwèl fè nou sonje se ke Jezikri te yon fwa yon timoun.
Hark Herald Sarmiento