Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 fevriye

Kòmantè koupe sou February 19

Refleksyon

Renmen ènmi nou yo epi priye pou moun ki pèsekite nou yo,
pou nou ka pitit Bondye nan syèl la.
Matye 5:44

Jezi te ofri envitasyon radikal la pou youn renmen lòt san kondisyon - renmen moun ki diferan de tèt nou. Li te ban nou ansèyman sezisman pou nou renmen ènmi nou yo, pou nou vire lòt souflèt la, pou nou mete konfyans nou nan chemen lapè a, epi pou nou espesyalman sousye pou moun ki pi bezwen yo. Nan yon monn ki gen anpil egzanp rayisman, vyolans, lagè, ak lanmò pa nesesè, sa sanble ireyèl nan pi bon. Li pa fè okenn sans. Poutan, Jezi te pwoklame yon mesaj radikal konsènan lanmou Bondye gen pou nou tout. Èske nou, antanke disip Jezi jodi a, ka rete fidèl ak apèl sa a, oswa èske vizyon san vyolans aktif ak renmen an ap pèdi e bliye menm pa moun ki rele tèt yo kretyen?
Adapte de Education for Justice

Lapriyè

Se pou mwen aprann chemen san vyolans.

Aksyon

Kisa vizyon kretyen an sou san vyolans aktif di w? Nan efò pou limite vyolans zam? Nan travay òganizasyon lapè yo? nan dezi a akeyi imigran? Nan efò pou ralanti chanjman nan klima? Èske sa a pratik ak reyalis? Èske ou kwè li ta dwe repons nou an? Ki “espirityalite” ki pral fè l posib pou n viv konsa?

Lekti Sigjere

Nou tande yo te di: Je pou je, dan pou dan. Men, mwen di nou: Pa reziste kont moun ki mechan an. Men, si yon moun ba ou souflèt dwat, vire lòt bò kote l' tou. Men, si yon moun vle pouswiv ou epi pran tunik ou, kite l 'gen rad ou tou. Men, si yon moun fòse w ale yon mil, ale avè l de mil. Bay moun k'ap sipliye nan men ou, epi pa refize moun ki ta prete nan men ou. Ou tande yo te di: Se pou ou renmen pwochen ou, pou ou rayi lènmi ou. Men, mwen di nou: Renmen ènmi nou yo, lapriyè pou moun k'ap pèsekite nou, pou nou kapab pitit Bondye nou ki nan syèl la. Paske, Bondye fè solèy la leve sou sa ki mal ak sou sa ki byen, epi li voye lapli sou moun ki jis ak sou moun ki enjis. Paske, si ou renmen moun ki renmen ou, ki rekonpans ou genyen? Eske menm pèseptè taks yo pa fè menm bagay la? E si w salye fanmi w sèlman kisa w ap fè plis pase lòt? Èske menm moun lòt nasyon yo pa fè menm bagay la tou?
Matye 5:38-48

Lagè kraze anpil lavi. Mwen panse sitou nan timoun yo vòlè anfans yo.
Pap Francis

Nou dwe espere ke lahèn ak vyolans pa pral triyonfe nan kè moun, sitou nan mitan moun k ap lite pou jistis, e ke tout moun ap grandi nan lespri lapè ak padon.
Pap Jan Pòl II

Nan sant la nan non-vyolans kanpe prensip la nan renmen.
Martin Luther King, Jr.

Non-vyolans se pa yon rad pou yo mete sou yo ak koupe nan volonte. Syèj li se nan kè a, epi li dwe yon pati inséparabl nan ke nou an.
Mahatma Gandhi

Sa a tout non vyolans se - renmen òganize.
Joan Baez

Yo rele yon moun pou viv san vyolans, menmsi chanjman yon moun ap travay la sanble enposib. Li ka oswa li pa posib pou vire Etazini atravè revolisyon san vyolans. Men, yon bagay favorize yon tantativ konsa: total enkapasite vyolans pou chanje anyen pou pi bon.
Danyèl Berrigan

Pi gwo defi nan jounen an se: Ki jan yo pote yon revolisyon nan kè a, yon revolisyon ki dwe kòmanse ak chak nan nou.
Jou Dorothy

Pou fason m nan lavi son puritan oswa sevè, mwen toujou mete aksan sou ke alontèm yon moun pa ka di non ak lagè, vyolans ak enjistis yon fason ki satisfezan sof si yon moun ap di wi pou lavi, renmen ak ri ansanm.
David Dellinger

Moun ki fè yon ènmi tounen yon zanmi fè travay Bondye a
Abot Rabbi Natan 

Lapè pa ka bati sou eksklizis, absolis, ak entolerans. Men, li pa ka bati sou vag slogan liberal ak pwogram relijyeu ki jese nan lafimen konfabulasyon an. Pa ka gen lapè sou tè a san chanjman anndan an ki fè lòm tounen nan “bon lide”.
Thomas Merton