Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 fevriye

Kòmantè koupe sou February 3

Refleksyon

Nan lapriyè nou n ap chèche rankontre prezans Bondye. Nou gen tandans panse Bondye ki se Mistè a kòm yon kote ki depase nou, yon objektif pou nou atenn pa pwòp efò nou. Poutan, Bondye toujou prezan. Travay nou se pa chèche Bondye pi lwen pase a, men se pran konsyans de Mistè ki soutni nou an, ki se kado enkondisyonèl lavi ak lanmou. Prezans Bondye se sous tout moun, se nou yo. Sa p ap chanje kèlkeswa sa n ap fè. Ki sa ki ka chanje se konsyans nou sou sa a ak efè li pral genyen sou lavi nou ak lapè nan kè nou.

Lapriyè

Nou pa bezwen pè, paske mwen avèk nou.
Ezayi 41:10

Aksyon

Eksplore imaj ou nan Bondye? Èske w panse Bondye tankou yon kote? Ki sa sa vle di pou ou lè ou panse ak Bondye kòm Sila a ki kenbe tout bagay nan yo?

Lekti Sigjere

Bondye se lanmou e si w ap viv nan lanmou, w ap viv nan Bondye e Bondye ap viv nan ou.
Jan 4:16

Paske nan Bondye n'ap viv, n'ap deplase, n'ap viv.
Travay 17:28

Jodi a tou, limanite konstwi imaj Bondye ki anpeche nou apresye prezans reyèl Bondye a. 
Pap Francis

Bondye se pa yon èt pami lòt èt, men kote ki enfini ki rann posib fonksyonman lespri imen nou an.
Elizabeth A. Johnson

Nou pa ka rive jwenn prezans Bondye paske nou deja totalman nan prezans Bondye. Sa ki absan se konsyans.
Richard Rohr

Pou di "mwen kwè nan Bondye" vle di ke mwen angaje tèt mwen pou fè Bondye yon prezans nan mitan kè mwen, nan humdrum nan jou mwen an, nan debri nan lit mwen yo. Dekouvri fason Bondye travay nan chak nan moun sa yo se vwayaj espirityèl yon lavi. Li se travay espirityèl final la. Li se demand pou Sentespri Graal la ki antere l nan rekreyasyon nan pwòp lavi mwen.
Joan Chittister

Premye devwa lanmou se koute.
Pòl Tillich

Menmsi nou enkonplè, Bondye renmen nou nèt. Menmsi nou enpafè, Bondye renmen nou parfe. Byenke nou ka santi nou pèdi e san bousòl, lanmou Bondye anglobe nou nèt. … Bondye renmen nou chak, menm moun ki gen defo, ki rejte, ki enkonpetan, ki lapenn, oswa ki kraze.
Dieter F. Uchtdorf

Nou ta dwe sezi wè bonte Bondye a, sezi ke Bondye pran tèt nou pou l rele nou pa non, bouch nou louvri nan lanmou Bondye, sezi paske nan moman sa a menm nou kanpe sou tè sen.
Brennan Manning