Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 fevriye

Kòmantè koupe sou February 8
Refleksyon

Sèvi ak langaj wayòm Jezi te fè a fè nou imajine ki jan sosyete lèzòm t ap gade si Bondye ki gen konpasyon nan ekriti a te responsab epi tout moun te aji kòmsadwa. Sepandan, nan vizyon li, Bondye p ap fè wayòm sa a sou tè a. Jezi mete responsablite pou kreye wayòm Bondye a isit sou tè a kareman sou zepòl nou. Nou menm moun yo te beni ak tout kapasite ak resous pou akonpli bèl vizyon lavi sa a. Sa Jezi te anvizaje ak sa nou menm tou, se yon mond konpasyon, yon mond jistis ak mizèrikòd, yon mond jenerozite ak pataje, yon mond lanmou ak koneksyon. Si nou dwe suiv li, nou rele pou nou konsantre lavi nou sou mesaj esansyèl sa a.
Michael Morwood

Lapriyè

Moun ki gen zòrèy pou tande, se pou yo tande.
Matye 11:15

Aksyon

Ki jan yon moun ka pouswiv vizyon Jezi a nan mitan monn kounye a kote n ap viv la? Li e diskite pawòl Jezi yo ak moun ki gen menm dezi. Ki sa ou wè nan kèk nan parabòl yo?

 Lekti Sigjere

Nan tout bagay, fè lòt moun sa ou ta vle yo fè pou ou, paske sa a rezime Lalwa a ak pwofèt yo.
Matye 7:12

Jezi reponn li: “‘Renmen Senyè a, Bondye w la, ak tout kè w, ak tout nanm ou e ak tout lespri w.’ Sa a se premye ak pi gwo kòmandman an. Epi dezyèm lan se tankou li: 'Renmen pwochen ou tankou tèt ou.'
Matye 22:37-40

Paske, moun ki egzalte tèt yo pral imilite, e moun ki imilye tèt yo pral leve.
Matye 23:12

Menm jan an tou, se pou limyè ou klere devan lòt moun, pou yo ka wè bon aksyon ou yo epi fè lwanj Bondye.
 Matye 5:16

Ou tande yo te di: Renmen frè parèy ou, rayi lènmi ou yo. Men, mwen di nou: renmen lènmi nou yo epi lapriyè pou moun ki pèsekite nou yo.
Matye 5:43-44

Se konsa, nan tout bagay, fè lòt moun sa ou ta vle yo fè pou ou, paske sa a rezime Lalwa a ak pwofèt yo.
Matye 7:12

Men, chèche premye wayòm Bondye a ak jistis, epi tout bagay sa yo pral ba ou tou.
Matye 6:33

Yon nouvo kòmandman mwen ban nou: Se pou nou youn renmen lòt. Menm jan mwen renmen nou, se konsa nou dwe youn renmen lòt.
Jan 13:34

Moun ki san peche nan mitan nou, se pou l' premye voye wòch sou li.
Jan 8:7

Si ou renmen moun ki renmen ou, ki merite pou ou? Paske menm pechè yo renmen moun ki renmen yo. Men, si nou fè sa ki byen ak moun ki fè sa ki byen, ki merite pou nou? Paske menm pechè yo fè menm bagay la.
Lik 6:32

Ou kwè, kiyès nan twa sa yo ki te vin vwazen nonm ki te tonbe nan mitan vòlè yo?” Li di: "Moun ki te fè l' pitye." Jezi di li: Ou ale, fè menm jan an tou.
Lik 10:36-37