Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

10 janvye

Kòmantè koupe sou January 10
Refleksyon

Nan istwa batèm li pa Jan, Jezi se nan dlo larivyè Jouden an nan mitan pèp la. Lè Jezi te batize tèt li nan mitan pèp ki repanti a, Jezi te manifeste siyifikasyon misyon li. Li te chwazi pou l te batize pa Jan. Jan te vwa pwofetik ki te rele moun pou yo repantans ak yon chanjman nan kè yo. Kalite chanjman Jan te fè apèl a pa t gen anyen pou wè ak pite seremoni oswa ti detay sou obsèvans yo. Li te yon pwofèt sosyal ki oze pale verite ak pouvwa. Jezi te vini ak bon nouvèl la sou yon pi bon fason pou viv, yon nouvo fason pou youn relasyon ak lòt e ak Bondye. Pandan dlo batèm nan te vide sou li nan men Jan, li te fè eksperyans prezans Lespri Sen an nan li. Li te rele nan dezè a pou l fè jèn, lapriyè epi prepare tèt li pou kòmanse misyon li.

Lapriyè

Jodi a si w tande vwa Bondye pa fè kè w di.
Sòm 95

Aksyon

Ki kote mwen tande vwa pwofetik yo jodi a? Èske gen yon mesaj ki konsistan? Ki jan ansèyman Jezi a reponn yo? Èske mwen gen kouraj pou m chwazi epi suiv?

Lekti Sigjere

Jezi soti Galile, bò larivyè Jouden an, te vin jwenn Jan
yo dwe batize pa li.
Jan te eseye anpeche l, li di,
"Mwen bezwen batize pa ou,
e poutan w ap vin jwenn mwen?”
Jezi reponn li:
“Kite l kounye a, paske se konsa li apwopriye pou nou
pou akonpli tout jistis.”
Apre sa, li pèmèt li.
Matye 3:13-17

Nou rele pou nou viv batèm nou chak jou, kòm nouvo kreyati, abiye ak Kris la.
Pap Francis

'Batèm' ou a se moman sa a lè ou jwenn li - lè ou jwenn objektif lavi ou, lè ou jwenn siyifikasyon ou, lè yon jou ou reveye epi di, 'Mwen panse mwen konnen pou kisa mwen te kreye.
Richard Rohr

Travay ministè pwofetik la se pou nouri, nouri, ak evoke yon konsyans ak pèsepsyon altènatif pou konsyans ak pèsepsyon kilti dominan ki bò kote nou an.
Walter Brueggemann


Nou bezwen moun ki gen kouraj moral pou yo pale ak ekri vrè panse yo, epi pou yo kenbe konviksyon yo, menm jiska lanmò.
Robert Green Ingersoll

Jan Batis se sèl moun nan sosyete a ki te enpresyone Jezi. Men vwa Bondye ki te avèti pèp la konsènan yon dezas ki t ap vini e li te mande yon chanjman nan kè chak moun. Jezi te kwè sa e li te mete ansanm ak moun ki te detèmine pou yo fè yon bagay sou sa. Li te batize pa Jan.
Albert Nolan, Jezi Anvan Krisyanis

Lespri Sen an ap desann sou Kris la-e atravè li desann sou lemonn antye. Dlo k ap koule nan men Jan Batis inogire sezon gwo favè Bondye a…Jodi a menm Lespri sa a ankò anbrase limanite ak tout kreyasyon an, li chofe nou ak lavi Bondye a.
Carol Houselander

Swiv konviksyon onèt ou epi ou dwe fò.
William Makepeace Thackeray

Pa janm pou dedomajman pou lapè ak trankil refize konviksyon ou.
Dag Hammarskjold

Konviksyon solid anvan gwo aksyon.
Louisa Me Alcott

Se poutèt sa, yon lòt fason pou nou jije valè eksperyans relijye yon pwofèt se pou nou egzamine kalite moun li te kreye, ak monn kiltirèl ki soti nan lespri mesaj li a.
Muhammad Iqbal

Li mande anpil kouraj pou kanpe devan ènmi nou yo, men menm jan pou kanpe devan zanmi nou yo.
JK Rowling

Asire w ou mete pye ou nan bon kote, apresa kanpe fèm.
Abraham Lincoln