Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 janvye

Kòmantè koupe sou January 12
Refleksyon

Jezi te soti nan Galile, bò larivyè Jouden, kote Jan pou l te batize l.
Matye 3:13

 

Si nou te ka jwenn yon ensidan istorikman sèten kote Jezi te fè yon chwa ant de oswa plis altènatif, nou ta dwe gen yon siy trè enpòtan nan direksyon panse li. Sa a nou genyen nan kòmansman tout levanjil yo: Jezi te chwazi pou l te batize pa Jan... Jan te espere chak moun nan pèp Izrayèl la repanti epi fè eksperyans yon chanjman pèsonèl nan kè yo. Sètènman sa a se siyifikasyon fondamantal nan pratik Jan Batèm nan. Kalite chanjman Jan te fè apèl a pa t gen anyen pou wè ak pite seremoni oswa ti detay sou obsèvans Saba a. Jan te fè apèl pou sa nou ta rele moralite sosyal. Jozèf, yon istoryen jwif nan moman an, fè konnen Ewòd te arete Jan pou rezon politik. Li te pè pou Jan te vire pèp la kont li. Jan Batis se sèl moun nan sosyete a ki te enpresyone Jezi. Men vwa Bondye ki te avèti pèp la konsènan yon dezas ki t ap vini e li te mande yon chanjman nan kè chak moun. Jezi te kwè sa e li te mete ansanm ak moun ki te detèmine pou yo fè yon bagay sou sa. Li te batize pa Jan.
Albert Nolan, Jezi Anvan Krisyanis

Lapriyè

Jodi a si w tande vwa Bondye pa fè kè w di.
Sòm 95

Aksyon

Ki kote mwen tande vwa pwofetik yo jodi a? Èske gen yon mesaj ki konsistan? Èske mwen gen kouraj pou m chwazi epi suiv?

Lekti Sigjere

Jezi soti Galile, bò larivyè Jouden an, te vin jwenn Jan
yo dwe batize pa li.
Jan te eseye anpeche l, li di,
"Mwen bezwen batize pa ou,
e poutan w ap vin jwenn mwen?”
Jezi reponn li:
“Kite l kounye a, paske se konsa li apwopriye pou nou
pou akonpli tout jistis.”
Apre sa, li pèmèt li.
Matye 3:13-17

Si ou se sa ou ta dwe, ou pral mete lemonn antye dife!
St Catherine nan Sienne

Nou bezwen moun ki gen kouraj moral pou yo pale ak ekri vrè panse yo, epi pou yo kenbe konviksyon yo, menm jiska lanmò.
Robert Green Ingersoll

Swiv konviksyon onèt ou epi ou dwe fò.
William Makepeace Thackeray

Pa janm pou dedomajman pou lapè ak trankil refize konviksyon ou.
Dag Hammarskjold

Konviksyon solid anvan gwo aksyon.
Louisa Me Alcott

Pwofèt yo ak ekriven Sòm yo te klè ke Bondye t ap kontinye travay nan linivè a ak nan tout listwa.
Kenneth Scott Latourette

Se poutèt sa, yon lòt fason pou nou jije valè eksperyans relijye yon pwofèt se pou nou egzamine kalite moun li te kreye, ak monn kiltirèl ki soti nan lespri mesaj li a.
Muhammad Iqbal

Li mande anpil kouraj pou kanpe devan ènmi nou yo, men menm jan pou kanpe devan zanmi nou yo.
JK Rowling

Asire w ou mete pye ou nan bon kote, apresa kanpe fèm.
Abraham Lincoln