Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 janvye

Kòmantè koupe sou January 5

Refleksyon

Lavi nou ka fè yon diferans lè nou chwazi epi suiv vizyon Jezi te bay nan epòk li a. Nou ka viv lavi ki pa pwozaik ak san imajinasyon men ki wè plenitid nan sans lavi a. Nou ka kolore lavi lòt moun ak nouvo espwa. I pou enplik nou dan en lit pour anmenn lazistis, pour protez bann drwa imen e travay pour lape e rekonsilyasyon. Sa rive lè nou pran responsablite nou pou mete fen nan yon kilti divizyon ak vyolans. Li enplike tou pran swen anviwònman nou an. Li se sou viv anpè ak fason nou patisipe nan sosyete a. Sa fè posib pa moun ki vrèman eseye viv mesaj levanjil la.

Lapriyè

Bondye ki gen Sajès ak Mizèrikòd, ban nou pasyans pou nou koute;
Konpasyon ouvè a lòt moun opinyon ak opinyon;
Jenerozite pou padone ak gras pou chanje.
Menm jan ou te anseye nou grasa Jezi pou nou renmen pwochen nou,
fòse nou vin enstriman gerizon pou inite ak rekonsilyasyon.
Se pou nou mete ansanm pou aboli rasis, sèksism ak ekstremis.
Ban nou fòs pandan n ap travay pou ede nasyon nou an avanse nan inite.
Amèn.

Aksyon

Konsidere kijan nan lavi ou chak jou ou ka fè yon diferans.

Lekti Sigjere

Vin swiv mwen.
Mak 1:17

Jezi di disip li yo:
“Ou se sèl tè a.
Men, si sèl pèdi gou li, ak kisa li ka sezonman?
Ou se limyè mond lan.”
Matye 5:13-16

Si ou retire nan mitan ou
opresyon, fo akizasyon ak move diskou;
si ou bay moun ki grangou pen ou
epi satisfè aflije yo;
Lè sa a, limyè ap leve pou ou nan fènwa a,
epi tenèb la pral tounen pou nou tankou midi.
Ezayi 58:7-10

Li pa ase pou nou di nou se kretyen. Nou dwe viv lafwa a, pa sèlman ak pawòl nou, men ak aksyon nou.
Pap Francis

Travay kretyen an se pou se sèl sosyete a, prezève, rekonsilye, ajoute gou, bay sans kote pa gen sans, bay espwa kote pa gen espwa. Li se sou kalite lavi a.
Televizyon Phillip

Tout moun gen anndan li yon bon nouvèl. Bon nouvèl la se ke ou pa konnen ki jan gwo ou kapab! Konbyen ou ka renmen! Ki sa ou ka akonpli! Ak ki potansyèl ou ye!
Anne Frank

Lidèchip se debloke potansyèl moun yo vin pi bon.
Bill Bradley

Chèche konnen sa ki vrèman deyò. Mwen pa janm di se tankou mwen, mwen di se tankou ou epi fè yon diferans.
Marilyn Manson

Potansyèl moun an mwayèn se tankou yon gwo oseyan unsailed, a
nouvo kontinan enkonu, yon mond posiblite k ap tann yo dwe
lage ak kanalize nan direksyon kèk gwo byen.
Brian Tracy

Rosa Parks te larenn manman yon mouvman ki gen yon sèl aksyon ewoyis ki te pwovoke mouvman pou libète, jistis ak egalite. Pi gwo kontribisyon li se ke li te di nou yon moun regilye ka fè yon diferans.
Marc Morial

Chak youn nan nou ka fè yon diferans. Ansanm nou fè chanjman.
Barbara Mikulski

Tout moun ka fè bagay ki senp pou fè yon diferans, epi chak ti kras vrèman konte.
Stella
McCartney

Se pa kote ou soti; se kote w prale a ki konte.
Ella Fitzgerald

Nou tout gen kapasite. Diferans lan se jan nou sèvi ak li.
Stevie Wonder