Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

6 janvye

Kòmantè koupe sou January 6
Refleksyon

Jodi a nou sonje vizyon terib sou Kapitòl Ameriken an te atake pa ord fache. 6 janvye ane pase a te akimilasyon yon reyalite altènatif ak fo enfòmasyon ki soti nan ego yon sèl moun, ankouraje pa enablers li yo, gaye pa yon seksyon nan medya yo ak absòbe pa yon gwo pati nan sitwayen nou an. Li te demontre pouvwa danjere lidèchip la. Li te klarifye ki jan lwen nou te separe, ki jan frajil demokrasi nou an, ak ki jan fasil nou ka manipile. Epi li te kontinye jwe kont yon seri entegrite Kongrè a sakrifye ak lanbisyon. Li fè tèt di e li fè pè. Èske nou reyalize ankò chemen danjere nou ye a? Èske se sa nou vle nasyon nou an ye? Li lè pou reyalite ak responsabilite. Nou pa gen liks ankò pou nou filange mo oswa inyore sa ki mal. Laverite se verite e moun k ap bay manti ankouraje manti e li fè yon diferans enpòtan anpil. Li lè pou nou reflechi, koute, chwazi epi chanje. Li se tan pou kite dèyè satisfaksyon epi fè pati onètete ak gerizon. Fè otreman se danjere. Se pou anivèsè evènman danjere ak depresyon sa yo finalman pouse nou ouvri je nou epi chwazi mete fen nan chemen destriktif sa a ki menase egzistans nou kòm yon nasyon demokratik.
Clara Santoro, CSJ

Lapriyè

Se pou Bondye beni ak geri Amerik la.

Aksyon

Reflechi byen sou evènman 6 janvye 2021 yo. Evalye yo onètman. Èske w te konsidere enplikasyon yo pou lavni? Ki kote ou ye nan sa? Kisa w ka fè pou w fè yon kontribisyon pozitif? Ak ki moun ou ka rantre nan?

Lekti Sigjere

M'ap mande nou, frè m' yo, nan non Jezikri, Seyè nou an, pou nou tout dakò youn ak lòt nan sa n'ap di, e pou pa gen divizyon nan mitan nou, men pou nou yonn nèt nan lespri ak nan panse.
1 Korentyen 1:10

Moun ki gen entegrite mache an sekirite, men moun ki swiv chemen kwochi pral glise epi tonbe.
Pwovèb 10:9

Li se kounye a, plis pase tout tan, nesesè pou lidè politik yo dwe eksepsyonèl pou onètete, entegrite ak angajman nan byen komen an. Konsa, yo pral kapab rasanble resous moral ki nesesè pou fè fas ak revandikasyon prezan yo, epi transmèt bay jenerasyon k ap vini yo yon sosyete jistis otantik, solidarite ak lapè.
Pap Francis

Jodi a se yon rapèl, yon rapèl douloure, ke demokrasi se frajil epi prezève li mande pou moun ki gen bon volonte, lidè ki gen kouraj pou kanpe, ki devwe pa pouswit pouvwa oswa enterè pèsonèl, pouswit pwòp egoyis yo. enterè a nenpòt pri, men nan byen komen an.
Joseph Biden 

Sa a se yon trajedi nasyonal e se pa sa nou ye kòm yon nasyon.
Jimmy Carter

Se pou nou mete fen nan blesi nou te fè nou yo. Se pou nou sonje ke inite nasyonal nou an se byen nou ki gen plis valè.
Gerald Ford

Demokrasi nou an menase chak fwa nou pran li pou akòde.
Barack Obama

Nou tout se yon sèl - oswa omwen nou ta dwe ye - e se travay nou, devwa nou, ak gwo defi nou pou konbat vwa divizyon yo epi chèche salve rekonsilyasyon.
Roy Barnes

Nan moman sa a desizif nan listwa nasyonal nou an, inyon vle di lavi ak divizyon vle di lanmò.
Bao Dai

Se lè nou pran swen youn pou lòt – chwazi enklizyon ak lanmou pase divizyon ak rayisman – ke gwo peyi sa a nan pi gran li.
Tulsi Gabbard

Yon demokrasi ki an sante mande pou yon sosyete desan; li mande pou nou onorab, jenere, toleran ak respè.
 Charles W. Pickering

Papa m te di m yon fwa ke demokrasi Ameriken an se yon demokrasi pèp nan kè, e ke li se pou sa ka gen menm jan ak pèp Ameriken an, oswa kòm fayib. Sa depann de nou tout. Men, sistèm nou an pi frajil pase nou konnen. Pou soutni li, nou dwe toujou pran swen ideyal li te fonde yo, rete vijilan kont fòs nwa ki menase li, epi angaje aktivman nan pwosesis pou fè li mache.
George Takei