Christus Vivit & CSJ Jèn Adilt

Kominote Christus Vivit

Misyon Kominote Christus Vivit la se pou yon kominote akèy ak ministè pou adolesan ak jèn adilt lè w temwen enklizivite, rekonsilyasyon ak sèvis pou “chè vwazen” nou yo nan Queens. Patwone pa Sè St Joseph yo, nou chèche pote tout moun nan bon relasyon youn ak lòt pandan y ap idantifye bezwen yo epi ofri solisyon atravè sèvis ak ekspètiz.

Christus Visit se yon kominote kretyen rezidansyèl pou jèn adilt nan ven (21-30) ki ap chèche yon opòtinite pou sipòte ak plis eksperyans angajman yo nan disip kretyen. Manm Kominote yo swa travay aplentan oswa yo se etidyan bakaloreya oswa gradye epi patisipe nan eksperyans lapriyè komen yo te byen kwit manje pou manje komen epi patisipe nan responsablite nan kay la. Kominote a ouvè pou fanm ak gason. Gen yon aplikasyon ak pwosesis entèvyou. Manm nan kominote a kontribye nan bezwen finansye li yo.

Kominote Jèn Adilt CSJ la

Kominote sa a (18-39) ap chèche bay fanm ak gason opòtinite pou yo angaje yo nan rasanbleman espirityèl, sosyal, ak sèvis epi grandi epi soutni nan lafwa ak kominote nan Lespri Sè Sen Jozèf yo. Kit se sware lapriyè ak di Bondye mèsi, sware trivia, retrè ak volontè nan ministè CSJ yo, nou akeyi ou!

IMG 0174
Kominote Christus Vivit ak CSJ Young Adult Ministry se ki sitiye nan Kouvan Immaculate Konsepsyon, 86-16 Midland Parkway, Jamaica, NY epi li bay atelye ak retrè lajounen, lannwit lan ak wikenn sou:
 • atensyon
 • rezolisyon konfli
 • lidèchip nan kominote lokal/kominote lafwa
 • dirab latè
 • dyalòg ant relijyon
 • jistis sosyal
 • lapriyè ak espirityalite
Pwojè sèvis ki enkli:
 • Netwayaj katye a
 • Asistans pou granmoun aje yo
 • Soulaje ensekirite alimantè lè w sipòte gadmanje manje lokal yo
 • Ministè pou moun ki san kay sou Hillside Avenue ak Tren "F".

Èske w enterese rantre nan Christus Vivit oswa CSJ Young Adult Community? Vle aprann plis? Si se konsa, voye yon imèl bay Christian Branch, Direktè Asosye Ministè Jèn Adilt YAministry@csjbrentwood.org. Swiv nou sou Instagram: @yaministrybrentwood. Swiv nou sou Facebook: Ministè Jèn Adilt