Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

22 jiyè

Kòmantè koupe sou July 22

Refleksyon

Jodi a se vrè fèt Mari Magdala a”… kontribisyon fanm sa a nan ministè Jezi a, fidelite li pandan Krisifiksyon l lan, ak lidèchip li kòm premye temwen apostolik rezirèksyon an mete l nan yon wòl esansyèl nan fondasyon ekklesia. Poutan, plizyè syèk nan literati, atizay ak predikasyon patriyakal te dekri Magdala kòm yon pechè ki repanti, gen plis chans yon pwostitye, Jezi te padone pou peche ki gen yon nati seksyèl. Gen yon pwoblèm etik isit la, paske distòsyon an ki chanje istwa a nan yon fanm apostolik dirijan nan yon moun sonje sitou kòm yon transgresè seksyèl se yon fo pwofon... Ansanm, tèks biblik yo ak trajectoire yo nan literati gnostik pita yo pote memwa nan Mari. Magdala antanke yon disip Jezi ki fidèl ak pwisan ak temwen vanyan sou lavi l ak desten li, yon manman legliz fondatè, yon fanm ki gen sajès, yon moun k ap revele l ak yon pwofesè, yon entèprèt mesaj Jezi a nan premye legliz la, yon fanm zanmi Bondye. Byen bonè, li te onore ak nonm "apot apot yo" pou fòs pawòl temwayaj li..."
Zanmi Bondye ak pwofèt yo pa Elizabeth Johnson, CSJ

Lapriyè

Ede m chèche laverite epi bay temwayaj.

Aksyon

Li seksyon sou Mari Magdala a nan Zanmi Bondye ak pwofèt yo. Fè kèk rechèch sou fason yo pa mansyone wòl fanm yo oswa yo defòme nan ekriti yo ak tèks istorik yo.

Lekti Sigjere

Kounye a, Mari te kanpe deyò kavo a, li t ap kriye. Pandan l t ap kriye, li bese pou l gade nan kavo a, li wè de zanj an blan, chita kote kò Jezi te ye a, youn nan tèt ak lòt nan pye. Yo mande l: "Madanm, poukisa w ap kriye?"

Li di: "Yo pran Seyè mwen an, epi mwen pa konnen kote yo mete l '." Lè sa a, li vire, li wè Jezi kanpe la, men li pa reyalize ke se Jezi. Li mande l: “Madanm, poukisa w ap kriye? Kiyès sa w ap chèche?” Li panse li se jaden an, li di: “Mèt, si w te pote l ale, di m kote w te mete l, m ap jwenn li.” Jezi di li: Mari. (ki vle di "Pwofesè").

Jezi di: “Pa kenbe m, paske mwen poko monte bò kote Papa a. Okontrè, ale bò kote frè m' yo epi di yo: 'Mwen pral moute bò kote Papa m' ak Papa nou, Bondye mwen an ak Bondye nou an.
Jan 20:11-16

Mari, moun Magdala a, te vini, li te anonse disip yo: “Mwen wè Seyè a,” e li te di l sa yo.
Jan 20:18

Li se yon modèl pou apot fanm yo, lidèchip, kouraj, fidelite, pouvwa – ak jis wòl ki pi ekstraòdinè enpòtan ke ou pa t ap janm panse 25 ane de sa ke li ta genyen.”
Susan Haskins

Mari Magdala se yon moun reprezantan ak senbolik, ki te fè pati tradisyon an depi kòmansman an. Se tankou yon foto kote youn nan pi gwo imaj yo te aerograf deyò epi kounye a nou ap wè ke imaj la te la depi nan konmansman an, ak fè pati kòm yon pati nan tradisyon an nou konnen.
Elaine Pagels

Lespri Rezèv tanpon fanm ap monte byen fon nan kè kreyasyon an, pou geri monn maltrete nou an epi pote nouvo lavi.
Mary Southard, CSJ

Se Mari Magdala, evanjelis Jan detaye, Jezi parèt premye apre rezirèksyon an. Se Mari Magdala ki resevwa enstriksyon pou l anonse lòt moun mesaj Pak la. Se Mari, moun Magdala a, Jezi te komisyone pou l “di Pyè ak lòt moun yo ke mwen te ale anvan yo nan Galile.” Epi, answit, ekriti a di yon fason patetik, “Men, Pyè, Jan ak lòt moun yo pa t kwè l, e yo te ale bò kote l. kavo pou yo wè tèt yo." Li se de mil ane pita ak ti kras oswa anyen pa chanje. Vwa fanm k ap pwoklame prezans Kris la prèske pa konfime. Apèl medam yo pou fè ministè yo pa janm remake. Komisyon fanm nan legliz la ale lajman meprize. Mari Magdala se, san dout sou li, yon icon enpòtan pou vennyèm syèk la.
Joan Chittister, OSB

Soti nan Mari Magdala rive nan fanm Waldens, mè Ursuline, madanm moravyen, sè kakè, preche fanm nwa, ak militan sifrajèt, listwa montre nou ke fanm pa tann sou apwobasyon gason pou fè travay Bondye.
Beth Allison Bar