Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 jiyè

Kòmantè koupe sou July 24

Refleksyon

Apre sa, m'ap di nou, mande epi n'a resevwa; chèche epi w ap jwenn;
frape epi pòt la ap ouvri pou ou. 
Pou tout moun ki mande, resevwa; epi moun ki chache, li jwenn;
epi moun ki frape, pòt la ap ouvri. 

Lik 11:1-13

Nan lapriyè lapriyè nou pote enkyetid nou, espwa, laperèz ak lajwa bay yon Bondye ki pran swen nou menm jan yon paran pran swen pitit li, yon Bondye ki aji pou byen nou nan ak atravè kòz kreye yo. Vizyon sa a sou aksyon diven an konplètman sipòte lapriyè pou geri yon moun nou renmen, pou jwenn fòs pou fè yon travay, pou lapè nan mond nou an, ak pou tout bagay ki enpòtan pou nou. Nou pote sa ki enpòtan bay Bondye, epi nou konfye tèt nou nan Bondye nou an ki aji pou byen nou nan ak atravè mond natirèl la, ki tann ak respekte entegrite nan pwosesis natirèl ak libète imen, ki atire nou patisipe nan aksyon sove Bondye a nan. mond lan, epi ki pwomèt pou mennen tout moun nan akonplisman redanmsyon nan Kris la.
Denis Edwards, Ki jan Bondye aji

Lapriyè

Seyè, jou mwen te rele pou sekou, ou te reponn mwen.
Sòm 138: 2-3

Aksyon

Gen yon sans ke lapriyè entèsesyon pa nan etap ak yon vi syantifik lemonn. Egzamine pozisyon ou. Reflechi sou panse Bondye k ap aji nan yon fason ki pa entèvansyon atravè kòz ki kreye yo, atravè lwa lanati ak monn natirèl la, k ap aji toujou atravè tout aspè kreyasyon an, yon Bondye ki rankontre nou pèsonèlman nan lavi gras a epi ki aji providentially pou byen nou. . ( Denis Edwards).

Lekti Sigjere

Jezi t'ap lapriyè nan yon kote, epi lè li te fini,
youn nan disip li yo di li:
"Seyè, anseye nou pou nou priye menm jan Jan te anseye disip li yo." 
Li di yo: “Lè nou priye, di:
Papa, se pou non w mete apa pou ou,
wayòm ou an vini.
Ban nou chak jou pen nou chak jou
epi padonnen peche nou yo
paske nou menm nou padonnen tout moun ki dèt nou,
epi pa soumèt nou nan tès final la.
Lik 11:1-13

Paske, lapriyè pa gen anyen lòt bagay ke yo te sou tèm amitye ak Bondye.
Saint Teresa nan Avila

Pou w yon kretyen san lapriyè pa plis posib pase pou w vivan san respire.
Martin Luther

Lapriyè se pa mande. Se yon anvi nanm nan. Li se admisyon chak jou nan feblès yon moun. Li pi bon nan lapriyè pou gen yon kè san mo pase mo san kè.
Mahatma Gandhi

Lapriyè se pa mande. Lapriyè se mete tèt ou nan men Bondye, nan dispozisyon li, epi koute vwa li nan pwofondè kè nou.
Manman Teresa

Sa a, mwen te panse, se sa ki vle di pou 'se fè volonte ou' nan Lapriyè Seyè a, ke mwen te priye anpil fwa ak ankò san yo pa reflechi sou sa. Sa vle di volonte w ak volonte Bondye ka pa menm. Sa vle di gen yon bon posiblite pou w pa jwenn sa w priye pou li a. Sa vle di ke malgre lapriyè ou yo ou pral soufri.
Wendell Berry

Fonksyon lapriyè se pa enfliyanse Bondye, men pito chanje nati moun k ap priye a.
Søren Kierkegaard

Mwen kwè ke lapriyè se kontak pwisan nou ak pi gwo fòs nan linivè a.
Loretta Young

Mwen te viv pou di Bondye mèsi dèske se pa tout priyè mwen yo te reponn. 
Jean Ingelow