Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

29 jiyè

Kòmantè koupe sou July 29
 Refleksyon

Jezi ban nou egzanp lavi li ak vizyon li. Sa a se yon gid sou fason nou ta dwe aji nan sikonstans yo nan 21yèm syèk la, yon fason diferan nan relasyon olye ke yon lòd estatik. Nou dwe vin moun nan epòk nou an k ap aplike apèsi espirityèl nou aprann nan lavi Jezi a nan lavi nou. Inyore enfòmasyon yo te jwenn nan plis pase 2000 ane epi eseye viv dapre yon plan nan tan pase a se pa nan lespri Jezi a ki te oze defi bagay yo jan yo te ye a, lonje dwèt sou yon pi bon fason, epi li te pwomèt voye Lespri a. ki moun ki ta dwe yon pwofesè ak gid pou lavni an.

Lapriyè

Se pou m viv nan imite Kris la.

Aksyon

Ki repons egzanp Jezi bay nan sitiyasyon mwen an? Ki jan verite ansèyman levanjil la ka pi byen aplike nan tan prezan?

Lekti Sigjere

Paske, mwen ban nou yon egzanp, pou nou menm tou nou dwe fè menm jan mwen te fè nou.
Jan 13:15

Si yon moun di, "Mwen konnen l byen!" men li pa respekte kòmandman l yo, li evidan li se yon mantè. Lavi li pa koresponn ak pawòl li yo. Men, moun ki kenbe pawòl Bondye a se moun nan ki nou wè lanmou ki gen matirite Bondye a. Sa a se sèl fason pou nou asire nou nan Bondye. Nenpòt moun ki pretann li entim ak Bondye ta dwe viv menm kalite lavi Jezi te viv la.
1 Jan 2:4-6

Disip dwe kòmanse ak yon eksperyans vivan nan Bondye ak lanmou li. Se pa yon bagay estatik, men yon mouvman kontinyèl nan direksyon Kris la; se pa senpleman fidelite pou fè yon doktrin klè, men pito eksperyans prezans vivan, jantiyès ak aktif Senyè a, yon fòmasyon kontinyèl nan koute pawòl li.
Pap Francis

Wòl nou nan lavi a se pote limyè pwòp nanm nou nan kote ki fèb bò kote nou.
Joan Chittister

Istwa Jezi a pa di nou kisa pou nou fè dirèkteman nan sikonstans nou yo, men si nou fidèlman asiste diapason sa a, nou nan pozisyon pou n tande sa Bondye mande nou pou n akonpli nan tan pa nou e nou jwenn fòs pou nou fè l pandan n ap fè l. lavi.
Anne E. Patrick

Jezi, moun Nazarèt, toujou vin mande disip yo pou yo swiv li, pa sèlman “aksepte li”, pa sèlman “kwè nan li”, pa sèlman “adore l”, men pou yo suiv li: youn swa suiv Kris la, oswa youn pa fè sa.
Lee Camp

Pa gen anyen ki pi enpòtan pou yon disip kretyen ki gen matirite pase yon vizyon fre, klè, vre sou Jezi otantik.
Jan Stott

Ann swiv Jezi kòm Sèl Modèl nou.
Charles de Foucauld

Swiv Jezi vle di ke nou antre nan yon fason lavi ki bay karaktè, fòm ak direksyon pa moun ki rele nou an. Swiv Jezi vle di ranmase ritm ak fason pou fè bagay ki souvan pa di men ki toujou sòti nan Jezi, ki fòme pa enfliyans Jezi. Swiv Jezi vle di ke nou pa ka separe sa Jezi ap di ak sa Jezi ap fè ak fason li ap fè li.
Eugene H. Peterson