Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

10 jen

Kòmantè koupe sou June 10
Refleksyon

Zak enpòtan nan lavi yo rive lè nou ede kote nou kapab. Yo rive nan entèraksyon yo chak jou ak lòt moun kote nou montre konpasyon. Yo nan rekonesans trankil nan limanite yon lòt. Yo nan reyinyon an senp nan bezwen yon lòt. Yo se sou jantiyès pou yon etranje, manje pou moun ki grangou, abri pou sanzabri, ak rekonfò pou moun ki nan lapenn. Sa yo se zak sakre epi yo pote pwòp rekonpans yo.

Lapriyè

Benediksyon pou moun ki gen mizèrikòd, paske yo pral jwenn mizèrikòd.

Aksyon

Konsyan de bezwen moun ki bò kote w yo. Ki jan ou ka sansib, konpasyon ak non-intrusive.

Lekti Sigjere

Moun ki resevwa ou, li resevwa mwen,
e nenpòt moun ki resevwa m ', resevwa moun ki voye m' lan.
Nenpòt moun ki resevwa yon pwofèt paske li se yon pwofèt
pral resevwa rekonpans yon pwofèt,
e nenpòt moun ki resevwa yon moun ki jis
paske li se yon moun ki jis
pral resevwa rekonpans yon moun ki jis.
E nenpòt moun ki bay sèlman yon tas dlo frèt
bay youn nan ti piti sa yo pou yo bwè
paske ti moun nan se yon disip—
Amèn, m ap di nou, li p ap pèdi rekonpans li.
Matye 10:37-42

Se pou nou renouvle pa mizèrikòd Bondye a, se pou nou renmen Jezi, se pou nou pèmèt pouvwa lanmou li a transfòme lavi nou tou; e se pou nou tounen ajan mizèrikòd sa a, kannal kote Bondye ka wouze tè a, pwoteje tout kreyasyon epi fè jistis ak lapè fleri.
Pap Francis

Mond lan pa janm sove nan gwo jès mesianik, men nan senp akimilasyon nan dou, dous prèske envizib zak konpasyon chak jou.
Chris Abani

Jantiyès se nan pouvwa nou, menm lè jantiyès pa.
Samyèl Johnson

Lanmou ak konpasyon se nesesite, pa liks. San yo limanite pa ka siviv.
Dalai Lama

Jantiyès se lang moun ki soud yo ka tande ak avèg yo ka wè.
Mark Twain

Lanmou ak jantiyès pa janm gaspiye. Yo toujou fè yon diferans. Yo beni moun ki resevwa yo, epi yo beni ou, moun ki bay la.
Barbara De Angelis

Pi bon pòsyon nan lavi yon bon moun se ti zak bonte ak lanmou li, san non, li pa sonje.
William Wordsworth