Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 jen

Kòmantè koupe sou June 11

Fèt Corpus Christi

Refleksyon

Pandan lavi l, Jezi te itilize repa a kòm senbòl prensipal enklizyon ak akseptasyon. Manje li te pataje ak “pechè yo, moun ki depòte yo, ak pèseptè kontribisyon yo” te montre rèy Bondye a te kòmanse e li te ofri tout moun enklizyon ak lanmou. Nou vin konsantre sou dènye soupe Jezi a ak zanmi l yo nan selebrasyon nou sou memwa l nan ekaristik la, men levanjil yo fè nou konnen anpil repa li te pataje ak anpil gwoup moun gwo kou piti. Apre rezirèksyon an, Ekaristik nan premye kominote kretyen an te mete aksan sou inite lavi nan Kris la temwen grasa lanmou ak konpasyon ki fè sakrifis. Nan menm fason an kounye a, nou reyini ansanm pou grandi ansanm nan otantisite nan repons nou an nan renmen pwòp tèt ou bay Bondye nan Kris la. Se nan repa pataje ke nou ka fè eksperyans ke li toujou avèk nou. Efè yo pral vizib sèlman nan fason n ap viv lavi nou.
Adapte de Barbara Fiand

Lapriyè

Se pou nou vin yon sèl kominote nan Kris la.

Aksyon

Reflechi sou lefèt ke nou konekte kòm kò Kris la youn pou lòt ak kòm yon kominote antye Latè. Reflechi sou lefèt ke youn nan mak nan ministè Jezi a se te manje enklizif li yo. Ki jan sa a aplike?

Lekti Sigjere

Paske chak fwa nou manje pen sa a epi nou bwè nan gode sa a, nou anonse lanmò Seyè a jiskaske li vini. 1 Korentyen 11:26

Farizyen yo ak dirèktè lalwa yo t'ap bougonnen, yo t'ap di: Sa a nonm resevwa pechè yo, epi li manje avèk yo.”
Lik 15:2

Ekaristik la se pa rekonpans sen yo, men pen pechè yo.
Pap Francis

Mo "Ekaristik" vle di literalman "ak di Bondye mèsi." Pou selebre ekaristik la ak viv yon lavi ekaristik gen tout bagay pou wè ak rekonesans. Viv ekaristikman se viv lavi kòm yon kado, yon kado ke yon moun rekonesan. Men, rekonesans se pa repons ki pi evidan nan lavi, sètènman pa lè nou fè eksperyans lavi kòm yon seri de pèt! Poutan, gwo mistè nou selebre nan ekaristik la ak viv nan yon lavi ekaristik se jisteman ke nan lapenn pèt nou yo vin konnen lavi kòm yon kado.
Henri JM Nouwen

Nan chak ekaristik nou kòmanse pote kreyasyon sou tab la, pen ak diven "fwi tè a ak travay men moun."
Denis Edwards

Manje ak bwè ak Jezi se te yon eksperyans santral disip yo. Kominote kretyen an te fè eksperyans prezans Jezi Kris la ki bay lavi a nan kase pen an ak nan pataje gode a. Prezans Bondye nan Jezi te vin santral nan lavi seremoni premye kretyen yo.
Cletus Wessels OP

Sa ki te pase yon fwa mwen te kòmanse distribye kominyon an se te vrèman twoublan, realizasyon terib sou Krisyanis la: Ou pa kapab yon kretyen pou kont ou. 
Sara Miles

Soti nan Lekaristik la soti fòs pou viv lavi kretyen an ak zèl yo pataje lavi sa a ak lòt moun.
Pap Jan Pòl II