Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 jen

Kòmantè koupe sou June 26

Refleksyon 

Si nou reponn apèl pou vin disip ki kote l ap mennen nou? Ki desizyon l ap mande? Krisyanis se yon defi. Gen sèten demand ki fè pati nan yo te disip Jezi. Pandan ke kèk nan demand sa yo se menm bagay la tou pou tout moun gen kèk ki espesifik pou moun patikilye. Defi pou nou chak se pou nou reyalis ak onèt konsènan sa Jezi ap mande nou si nou suiv li. Se yon apèl lavi. Yo dwe rele nan yon lavi ki gen kalite ekstraòdinè, yo viv jiska li, se yon fason etwat. Konfese epi temwaye verite a jan li ye nan Jezi, wè feblès ak sa ki mal nan lòt moun, epi an menm tan evite jije yo; bay mesaj levanjil la difisil, epi nan chak moman nou an danje pou nou vire do bay li.
Adapte de Pri a nan Disip pa Dietrich Bonhoeffer

Lapriyè

Moun ki swiv mwen p'ap mache nan fènwa, men li gen limyè ki bay lavi a.
Jan 8:12

Aksyon

Nan egzijans disip yo ki aplike pou nou tout, ki sa w twouve ki pi difisil? Kisa yo mande w?

Lekti Sigjere

Epi, se te konsa, pandan yo t ap mache sou wout la, yon nonm di l: “M ap suiv ou tout kote w prale”. Jezi di li: “Rena yo gen twou, e zwazo nan syèl yo fè nich; Men, Moun Bondye voye nan lachè a pa gen kote pou l poze tèt li. Men, li di yon lòt: "Swiv mwen." Epi li di: “Seyè, kite m ale anvan pou antere papa m.” Epi Jezi di li: “Kite mò yo antere mò yo, men ou ale preche wayòm Bondye a.” Yon lòt di: M'ap swiv ou, Seyè; Men, kite m' kite moun ki lakay mwen anvan. Jezi di li: “Pèsonn ki mete men l nan chari a, e ki gade dèyè, pa kapab pou wayòm Bondye a.”
Lik 9:51-62

Yon disip ki pa sèvi lòt moun pa kretyen. 
Pap Francis

Delivrans se gratis, men disip ap koute w lavi w

Dietrich Bonhoeffer

Disip se pa yon pwogram oswa yon evènman; se yon fason pou lavi. Se pa pou yon tan limite, men pou tout lavi nou. Disip se pa pou débutan sèlman; se pou tout kwayan pou chak jou nan lavi yo. Disip se pa sèlman youn nan bagay sa yo legliz la fè; se sa legliz la fè.
Bill Hull

Nou redwi disiplin nan yon pwogram nan bwat, e anpil nan legliz la fini nan yon mantalite spektatè ki delege fè disip bay pastè ak pwofesyonèl, minis ak misyonè.
Francis Chan

Moun ki anseye pa doktrin yo dwe anseye pa lavi yo, oswa sinon yo retire ak yon men sa yo bati ak lòt la.
Matye Henry

Vwa li pa mennen nou nan yon disip timid, men nan yon temwayaj avèk kran.

Charles Stanley

\

Nan lafwa nou, nou suiv etap yon moun. Nan lafwa nou, nou kite mak pye pou gide lòt moun. Se prensip disip la

Max Lucado

Ki sa ki fè disip natif natal se pa vizyon, ekstaz, metriz biblik nan chapit ak vèsè, oswa siksè espektakilè nan ministè a, men yon kapasite pou fidelite.
Brennan Manning

Si w serye pou w vin tankou Kris la, li pral mete w nan sikonstans kote sèl vrè chwa w se vin tankou li.

Francis Frangipane

Krisyanis se pa konsistans ak konsyans oswa konviksyon; Krisyanis la se vre nan Jezi Kris la.

Oswald Chambers

, e an menm tan renmen ènmi verite sa a, ènmi l yo ak ènmi pa nou yo, epi renmen yo ak lanmou enfini Jezikri a, se vre yon fason etwat. Kwè pwomès Jezi a ke disip li yo pral posede tè a, epi an menm tan fè fas ak ènmi nou yo san zam e san defans, prefere fè enjistis olye pou yo fè tèt nou mal, se vre yon fason etwat. Si nou konsidere fason sa a kòm yon fason nou suiv nan obeyisans yon kòmandman ekstèn, si nou pè tèt nou tout tan tout tan, li se tout bon yon fason enposib. Men, si nou wè Jezikri k ap mache anvan etap pa etap, nou p ap twonpe.” 
― Dietrich Bonhoeffer, Pri a nan Disip

Ki bagay espesifik Jezi ap mande w pou w suiv li? 

  1. Pami “demann disip yo” ki aplike pou nou tout, ki sa w twouve ki pi difisil?