Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

28 mas

Kòmantè koupe sou March 28
 Refleksyon

Lidèchip Jezi te espere a se youn ki refize obeyi jwèt yo jwe nan pozisyon pouvwa yo. Nou ap viv nan yon mond kote pwisan yo jwenn yo defini kou a si lòt moun dakò oswa ou pa. Moun ki rele pwisan yo fè refòm yo souvan fèmen bouch nan yon fason oswa yon lòt. Kisa k ap pase lè yon moun refize fè sa pouvwa vle? Yon gade nan Jezi ban nou yon lide sou konbyen lavi jan Bondye vle finalman ka koute. Kenbe moun anba kontwòl ak nan opresyon adapte yon objektif pou moun ki gen pouvwa. Poutan, toupatou nan monn nou an nou wè moun ki pou rezon politik oswa relijye rebèl kont dominasyon pwisan yo genyen sou lavi yo.

Lapriyè

Aprann nou, O Senyè, pou nou konprann sa sa vle di vre pou suiv ou.

Aksyon

Kouman pou mwen kolabore ak "pouvwa"? Ki jan pou m sipòte moun ki gen kouraj pou yo “pale laverite nan lanmou”?

Lekti Sigjere

 Jezi rele yo, li di yo:
“Ou konnen se chèf nasyon yo ki domine yo, e gwo yo fè yo santi pouvwa yo sou yo. Men, se pa konsa konsa nan mitan nou. Okontrè, moun ki vle vin pi gwo nan mitan nou, se pou sèvitè nou; Moun ki vle vin premye nan mitan nou, se pou nou esklav nou. Se konsa, Pitit Gason Lòm nan pa vini pou yo sèvi l, men pou l sèvi ak bay lavi l kòm ranson pou anpil moun.
Matye 20:17-28

Lè sa a, chèf prèt yo ak farizyen yo fè yon reyinyon nan Sanedren an. "Kisa n ap akonpli?" yo mande. “Men nonm sa a ap fè anpil mirak. Si nou kite l kontinye konsa, tout moun va kwè nan li, epi lè sa a Women yo pral vin pran ni tanp nou an ak nasyon nou an.” Lè sa a, yonn nan yo, yo te rele Kayif, ki te granprèt ane sa a, di, "Ou pa konnen anyen! Nou pa rann nou kont li pi bon pou nou si yon sèl moun mouri pou pèp la pase pou tout nasyon an peri.”
Jan 11:47-49

Nou rele pou nou yon siy ak temwen ke li posib pase pi lwen pase miray egoyis ak enterè pèsonèl ak nasyonal, pi lwen pase pouvwa lajan an ki souvan deside desten pèp la, pi lwen pase divizyon ideyolojik ki ankouraje rayisman; pi lwen pase tout baryè istorik ak kiltirèl epi, pi wo a, pi lwen pase endiferans.
Pap Francis

Gendwa gen moman kote nou pa gen fòs pou nou anpeche enjistis, men pa dwe janm gen yon moman kote nou manke pwoteste.
Elie Wiesel

 Lave men yon moun nan konfli ki genyen ant pwisan ak enpwisan yo vle di pou yo bò kote ak pwisan an, pa dwe net.
Paulo Freire

Chèche konnen ki sa nenpòt moun pral soumèt tou dousman epi ou gen mezi egzak la nan enjistis la ak sa ki mal ki pral enpoze sou yo.
Frederick Douglass

Moun ki opoze lide ou yo se inevitableman moun ki reprezante lòd etabli ke lide ou pral fache.
Anthony J. D'Angelo

 Fason ki pi komen moun abandone pouvwa yo se lè yo panse yo pa genyen okenn.
Alice Walker

Silans vin lachte lè okazyon mande pou di tout verite a epi aji kòmsadwa.
Mahatma Gandhi

Trajedi final la se pa opresyon ak mechanste pa move moun yo men silans sou sa pa bon moun yo.
Doktè Martin Luther King Jr

Chak fwa yon nonm defann yon ideyal, oswa aji pou amelyore kalite lòt moun, oswa frape kont enjistis, li voye yon ti rid nan espwa.
Robert F Kennedy