Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 mas

Kòmantè koupe sou March 3
Refleksyon

Karèm raple nou pou nou chèche konnen ki kote vrè angajman nou ye, pou nou kontinye pouse kont orizon konsyans nou yo, epi gade anba sifas la. Li rele nou pou nou mete nosyon prejije nou yo sou verite a ak lide preanbalaj nou sou bon an sou kote. Karèm mande nou pou nou ase disipline pou nou kite lide demode nou yo epi kite Lespri a renouvle nou. Nan tan lontan nou te konsidere penitans kòm yon kesyon de abnegasyon pwòp tèt ou ak refi a nan yon jwisans patikilye. Kounye a, nou ka konsidere sa kòm yon vire tounen vin jwenn Bondye pou nou resevwa konesans pou yon renouvèlman konsantre nan lavi nou epi pou reveye konpasyon nou.

Lapriyè

Remèt mwen kè kontan delivrans ou a,
ak yon lespri dispoze soutni nan mwen.
Sòm 51: 14-17

Aksyon

Èske gen kèk zòn nan lavi ou ki bezwen yon nouvo konsantre? Nan lapriyè ou, tounen vin jwenn Bondye ak yon lespri ouvè ak yon kè reseptif.

Lekti Sigjere

Jezi reponn li: “Si yon moun pa fèt ankò, li pa ka wè wayòm Bondye a.”
Jan 3:3

Men, si w ap chèche Bondye w, w ap jwenn Bondye si w gade ak tout kè w ak ak tout nanm ou.
Detewonòm 4:29 

Karèm envite nou nan konvèsyon, nan yon chanjman nan mantalite, pou verite lavi a ak bèlte yo ka jwenn pa tèlman nan posede kòm nan bay, pa tèlman nan akimile kòm nan simen ak pataje bon.
Pap Francis

Si ou ta rive nan sa ou poko ye a, ou dwe toujou fache pa sa ou ye a. Paske, kote ou kontan ak tèt ou, se la ou rete. Kontinye ajoute, kontinye mache, kontinye avanse.
Saint Augustine

Y ap jwenn yon lòt prèv ki montre nou tounen vin jwenn Kris la nan yon vrè chanjman nan lavi. Si yon moun pa viv yon fason diferan de anvan, ni lakay ni aletranje, repantans sa a bezwen repanti ak konvèsyon sa a se yon fiksyon.
Charles Spurgeon

Tout relijyon ki gen matirite se yon jan kanmenm pale sou jwenn pwòp tèt ou Bondye ou, pwòp tèt ou Kris la, pwòp tèt ou Bouda ou, dans soufi ou. Men, lè sa rive, ou konnen se pa yon "chanjman" apre tout, men yon dekouvèt bèl bagay ak redekouvèt konstan nan sa ki te toujou vre de tout fason.
Richard Rohr

Nou tout konnen ke lavi a ap viv nan sezon. Nou pase nan peryòd tan lè yon bagay nan nou dwe mouri pou yon bagay nouvo ka fèt. Nou dwe lapenn pou sa ki te sal pase nou an pou nou ka bay nesans ak sa ki gen pou rive, "eskente" k ap dewoule. Karèm fè nou sonje sezon ki sot pase yo - ke pou chak rezirèksyon gen yon lanmò, ak pou chak lanmò yon rezirèksyon.
Joanne Fogarty, OSF

Ou dwe chanjman ou vle wè nan mond lan.
Mahatma Gandhi

Bagay yo pa chanje; nou chanje.
Henry David Thoreau

Mwen pa ka di si bagay yo pral pi bon si nou chanje; sa mwen ka di se nou dwe chanje si yo vle vin pi bon.
Georeg C. Lichtenberg