Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

8 mas

Kòmantè koupe sou March 8
Jounen Entènasyonal Fanm yo
Refleksyon

21Malgre ke yo kwè patriyachi a soti nan pratik maryaj tribi 3100 BC, e nan tan ki pi resan te gen chanjman pozitif nan atitid, legalman ak sosyalman, li toujou prezan nan ane 2021 la. Patriyachi lokalize pouvwa nan gason ak wè fi. ak timoun yo kòm enferyè. Li enfliyanse tout domèn nan sosyete a tankou kilti, fanmi, lekòl, espas travay la ak relasyon yo. Prezans li ka tradwi nan inegalite ak vyolans ki baze sou sèks. Poutèt sa, Jounen Entènasyonal Fanm fèt pou Enfòme nou ak sansibilize nou.

 Ane sa a, tèm pou Jounen Entènasyonal Fanm yo se Fanm nan lidèchip: Reyalize yon avni egal nan yon mond COVID-19.

Jounen Entènasyonal Fanm yo se yon moman pou nou reflechi sou pwogrè ki fèt, pou mande chanjman epi selebre zak kouraj ak detèminasyon fanm òdinè yo, ki te jwe yon wòl ekstraòdinè nan istwa peyi yo ak kominote yo. Mond lan te fè pwogrè san parèy, men pa gen okenn peyi ki te reyalize egalite sèks. Gen senkant ane de sa, nou te ateri sou lalin lan; nan dènye dekad la, nou te dekouvri nouvo zansèt imen ak foto yon twou nwa pou premye fwa. Antretan, restriksyon legal yo te anpeche 2.7 milya fanm jwenn aksè nan menm chwa travay ak gason. Mwens pase 25 pousan nan palmantè yo te fanm, apati 2019. Youn nan twa fanm toujou fè eksperyans vyolans ki baze sou sèks.
Nasyonzini Jounen Entènasyonal Fanm yo

Lapriyè

Se pou nou renmen ak respekte youn lòt kòm egal.

Aksyon

Egzamine tèt ou pou akseptasyon ou nan estereyotip wòl ak sipò ou nan inegalite. Chanje kote sa nesesè. Anseye tifi nan fanmi w ke yo fò, ki gen kapasite, yo pi enpòtan pase aparans yo, e yo merite menm respè ak ti gason yo. Fè lwanj yo egalman pou entèlijans yo, fòs, lidèchip, ak atletik yo. Ankouraje tifi yo pou yo pale ak afime tèt yo epi montre yo posiblite potansyèl yo. Anseye ti gason yo egal ak pa siperyè tifi.

Lekti Sigjere

Pa gen ni jwif ni grèk, pa gen ni esklav ni lib, pa gen gason ak fi, paske nou tout fè yon sèl nan Jezi Kris la.
Galat 3:28 

Se sèlman nan dènye mwatye ventyèm syèk la, fanm yo te kòmanse kraze baryè edikasyonèl yo epi antre nan nouvo mond lan. Se sèlman lè sa a, fanm istoryen yo te kòmanse dekouvwi travay fanm ki pa pibliye, ki pa tabli, ki pa mache nan syèk pase yo. Se sèlman lè sa a lide tankou sa yo te janm espere wè limyè a nan enprime. Koulye a, nou pran mo yo pou yo akòde, men nou pa admèt ke pa gen anyen anpil chanje kòm rezilta yo.
Joan Chittister, OSB

Nou pa kapab tout reyisi lè mwatye nan nou yo kenbe.
Malala Yousafzai

Nou dwe monte tou de plafon an ak etaj la.
Sheryl Sandberg

Si yo atann pou fi yo fè menm travay ak gason, nou dwe anseye yo menm bagay.
Platon

Yon monn plen fanm otorize se pa youn kote gason yo majinalize. Se yon mond kote tout moun ap pwospere.
Purnima Mane

Mwen pa vle fanm gen pouvwa sou gason; men sou tèt yo.
Mary Shelley

Ou pa bezwen anti-moun pou vin pro-fanm.
Jane Galvin Lewis

Edikasyon ak otonòm fanm atravè lemonn pa ka rive nan yon lavi ki pi pran swen, toleran, jis ak lapè pou tout moun.
Aung San Suu Kyi

Sa te pran anpil tan pou m devlope yon vwa, e kounye a mwen genyen l, mwen p ap rete an silans.
Madeleine Albright

Istwa lit fanm yo pou egalite a pa fè pati yon sèl feminis ni nan okenn òganizasyon men nan efò kolektif tout moun ki gen sousi pou dwa moun.
Gloria Steinem

Nan lavni, pap gen lidè fi. Pral jis gen lidè.
Sheryl Sandberg

Fanm nan mond lan merite yon avni egal-ego san stigma, estereyotip ak vyolans; yon avni ki dirab, lapè, ki gen dwa ak opòtinite egal pou tout moun. Mond lan bezwen fanm nan chak tab kote desizyon y ap pran. Patisipasyon konplè ak efikas ak lidèchip fanm yo nan tout domèn nan lavi kondwi pwogrè pou tout moun. Poutan, fanm yo toujou soureprezante nan lavi piblik ak nan pran desizyon.
nasyon Zini