Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1 me

Kòmantè koupe sou May 1
Sen Jozèf Travayè a
Refleksyon

 Jozèf pa t yon moun rich. Li te oblije okipe fanmi l grasa travay li te fè ak men l, e li te jwenn mwayen pou l viv kòm chapant. Navèt li te vital nan lavi kominote l 'yo. Boutik li a, pa yon gwo choroum, se kote vwazen li yo te kapab jwenn nesesite yo epi li te bay yo pa pwòp travay li. Yo te depann de li. Li te youn nan moun ki te travay di ki te fè kominote a fonksyone. Nan vil nou an kounye a, nou ka rekonèt pwòp Josephs nou yo. Yo se gason ak fanm ki gen sèvis kenbe nou fonksyone chak jou: travayè lopital yo ak pèsonèl medikal, moun ki bay manje nou yo ak sèvis enpòtan yo, moun ki responsab transpò, ak anpil lòt moun sou ki nou depann. Yo se baz travay di nan sosyete nou an ki souvan envizib ak pran pou yo akòde. Kriz aktyèl la montre nou moun nou konte sou yo, moun nou vrèman pa ka fè san yo pa. Jozèf nou yo.

Lapriyè

Se pou nou rekonesan pou tout moun ki san gad dèyè ofri tèt yo pou lòt moun.

Aksyon

Konsyan de moun k ap kenbe nou fonksyone malgre risk pèsonèl yo. Dwe rekonesan non sèlman ak pèsonèl medikal la, men ak tout travayè kache yo ki gen enpòtans toudenkou vin vizib. Konsidere inegalite yo nan rekonpans yo. Lè kriz la pase, pa bliye yo.

Lekti Sigjere

Lè Jezi t'ap vin nan peyi l', li t'ap moutre yo nan sinagòg la, yo te sezi, li di: "Kote nonm sa a jwenn sajès sa a ak mirak sa yo? Eske se pa pitit bòs chapant lan?
Matye 13:54

Pa pwofite yon travayè ki pòv e ki nan nesesite, kit se yon Izrayelit parèy, kit se yon etranje ki abite nan youn nan vil nou yo.
Detewonòm 24:14

Mwen renouvle pwoksimite mwen ak tout moun ki malad ak moun k ap pran swen yo, ak anpil travayè ak volontè k ap ede moun ki pa ka kite kay yo, ansanm ak tout moun ki lage kò yo pou moun ki pòv yo ak sanzabri yo. Mwen rekonesan pou efò nou chak fè pou ede moun nan moman difisil sa a.
Pap Francis

Nou dwe yon pwofon dèt rekonesans anvè tout pwofesyonèl sante nou yo ak tout moun ki pral sou premye liy pandemi sa a pou yon tan long. Yo bay tout bagay. Se pou nou tout modèl pwòp konpòtman nou sou dezenterese yo ak sakrifis yo pandan n ap ede youn lòt atravè sa a.
Barack Obama

Travayè sante nou yo ap fè travay Bondye. Y ap fè travay Bondye!
Andre Cuomo

Travay se lanmou ki parèt vizib. Men, si nou pa ka travay avèk lanmou, men se sèlman avèk degoutans, li pi bon pou nou kite travay nou an, pou nou chita bò pòtay tanp lan, epi pou nou pran pòz moun k ap travay ak kè kontan.
Khalil Gibran

Byen lwen pi bon pri ke lavi a gen pou ofri se chans pou yo travay di nan travay ki vo fè.
Theodore Roosevelt

Pou chèche konnen ki sa yon moun ki ekipe pou fè, ak jwenn yon opòtinite pou fè li, se kle nan kontantman.
Jan Dewey