Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

13 me

Kòmantè koupe sou May 13

Refleksyon

Avèk pwomès Lespri a ki t ap ranpli lavi yo, yo te mande disip yo pou yo chanje fason lavi yo grasa yon chanjman nan kè yo. Pandan n ap prevwa Pannkòt, nou reflechi sou sa sa vle di. Nou priye "Vini Sentespri, limen nan nou dife lanmou ou." Sa n ap mande se yon chanjman nan kè, yon re-kreyasyon, yon re-direksyon pou wè tout bagay nan lanmou Bondye. Si nou vle sa a tout bon, n ap mande yon konvèsyon ki pral transfòme nou, renouvle lavi nou epi chanje konpreyansyon nou sou bagay yo.

Lapriyè

Veni Sancte Spiritus

Aksyon

IExamine the sincerity of your desire to be filled with a new spirit and be open to change.

Lekti Sigjere

Men, Defansè a, Sentespri a, ke Papa a pral voye nan non mwen an, ap moutre nou tout bagay epi l ap fè nou sonje tout sa mwen te di nou.
Jan 14:26

Menm jan an tou, Lespri a ede nou nan feblès nou. Nou pa konnen kisa nou dwe priye pou nou, men Lespri a lapriyè pou nou nan plenn san mo.
Women 8:26

Li pran tranble, li sezi di: Mèt, kisa ou vle m fè?
Travay 9:6

Holy Spirit, make my heart open to the word of God, make my heart open to goodness, make my heart open to the beauty of God every day.
Pap Francis

It is the closing of the heart far more than the closing of the mind that keeps folks  from transformation and deepening.
Jean Houston

Bondye pare pou bay gwo bagay lè nou pare... pou abandone tout bagay.
Mèt Eckhart

Your call will become clear as as your mind is transformed by the reading of Scripture and the internal work of God’s Spirit. In time, as you obey the call first to follow, your destiny will unfold before you. The difficulty will lie in keeping other concerns from diverting your attention.
Charles R. Swindoll

Do not limit your Sacred Space to the literal, such as a small room or office. Allow this energy to flow from deep within, so that every where you go, no matter what the circumstance, you will always be immersed in the divine.
Gary Hopkins