Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 me

Kòmantè koupe sou May 15
Refleksyon

Mwen ba nou yon nouvo kòmandman: youn renmen lòt.
Menm jan mwen renmen nou, se konsa nou menm tou se pou nou youn renmen lòt.
Jan 13:34

Jezi mande pou yon konpòtman ideyal ki depase nòm nòmal yo. Si lanmou enklizif pou frè parèy yo te reyèlman entènalize, li ta ka fòme pespektiv fondamantal nou sou mond nou an. Nou ta wè tout moun kòm vwazen nan esfè lanmou Bondye. Lanmou pa t ap redwi a yon santiman, men li t ap vin yon atitid chwazi anvè menm ènmi nou yo. Sa pa vle di nou ta dwe renmen tout moun men ke nou ta vle reponn a bezwen yo. Li ta ogmante konpasyon ak bati konpreyansyon. Ala yon diferans etonan li ta fè nan sosyete polarize nou an si tout moun ki byen fò di yo kwè nan Jezi epi swiv li te pran li oserye.

Lapriyè

Yonn renmen lòt menm jan mwen te renmen nou.

Aksyon


Ki moun ki deyò sèk lanmou ou a? Ki sa ki ta angajman pou bezwen yo mande pou ou? Ki moun ki nan sèk lanmou ou? Èske ou gen kalite angajman sa a pou yo?

Lekti Sigjere

 Yon nouvo kòmandman m ba nou: Se pou nou youn renmen lòt, menm jan mwen renmen nou, pou nou youn renmen lòt tou. Se konsa tout moun va konnen nou se disip mwen, si nou gen renmen youn pou lòt.
Jan 13:31-35

Mezanmi, si Bondye renmen nou konsa, nou dwe youn renmen lòt tou.
1 Jan 4:11

Atravè lanmou nou pou pwochen nou, nou ka rive konnen Bondye, ki se lanmou. Se sèlman grasa lanmou nou ka rive jwenn lanmou.
Pap Francis

Se li menm sèl ki renmen Kreyatè a pafètman ki manifeste yon lanmou pi pou pwochen l.
Venerab Bede

Ki jan renmen sanble? Li gen men pou ede lòt moun. Li gen pye pou prese al jwenn pòv ak malere yo. Li gen je pou wè mizè ak vle. Li gen zòrèy pou tande soupi ak lapenn lèzòm. Se sa renmen sanble.
Sen Ogistin nan Ipopotam

Ki mak lanmou pou pwochen ou? Pa chache sa ki pou pwòp benefis ou, men sa ki pou benefis moun ou renmen an, ni nan kò ak nan nanm.
Sen Bazil Gran

Nou ka geri maladi fizik ak medikaman men sèl gerizon pou solitid, dezespwa ak dezespwa se lanmou.
Manman Teresa nan Calcutta

Kanta sa ki konsène relasyon nou ak lòt moun, kè sere nan nanm frè parèy nou an dwe kraze tout kòmandman. Tout sa nou fè se yon mwayen pou yon fen, men renmen se yon fen nan tèt li, paske Bondye se renmen.
Edith Stein

Renmen pwochen nou tankou tèt nou se yon verite konsa pou reglemante sosyete imen an, ke pa sa sèlman yon moun ka detèmine tout ka yo nan moralite sosyal.
Jan Locke

Nan Lespri a ki atire nou nan yon angajman onèt youn ak lòt, ki gen ladan moun ki ka trè diferan de nou nan divès fason, Bondye rele nou reveye epi aprann ki jan pou youn renmen ak respekte lòt, peryòd.
Carter Heyward

Se pa santiman cho Jezi ap mande nou. Li se fè tèt di, angajman enkondisyonèl. Pou youn renmen lòt pa vle di nou dwe santi afeksyon pou yo. Sa vle di yon angajman pa nou pou pran bezwen yo oserye. Sa a pa vini natirèlman.
 Vince Gerhardy

Efò yo pase pou defann tèritwa nou nan lagè kilti yo ta ka pi byen sèvi pou renmen pwochen nou tankou tèt nou.
Allen Yeh