Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 me

Kòmantè koupe sou May 19
Refleksyon

Jan levanjil yo rapòte yo, pawòl Jezi yo pa t teyorik. Yo te pote konviksyon yon moun ki te pataje lavi moun òdinè. Beatitid yo te fèt nan konviksyon li yo ak parabòl li yo te baze sou eksperyans li chak jou. Poutèt sa, pawòl li yo pa te rasi men vivan. Li te gen yon otorite ki diferan de lòt chèf relijye nan epòk li a. Kè moun yo te touche paske li te reyèl. Li te kote yo te ye a e relasyon li ak Bondye li a te soutni l. Pawòl li yo sonnen nan verite. Antanke disip li yo, èske nou fè menm bagay la tou?

Lapriyè

Aprann m viv jan w te viv la epi pale jan w te pale a.

Aksyon

Pa viv ak yon relijyon nan pyete vid. Ki lè ou pale oswa aji nan abitid relijyeu? Ki mannyer ou kapab vin pli konsyan lo sa bann konportman relizye?

Lekti Sigjere

Mwen se bon gadò mouton an.
Yon bon bèje bay lavi l pou mouton yo.
Yon moun k ap travay, ki pa yon gadò mouton
ak mouton ki pa pou li yo,
wè yon bèt nan bwa ap vini epi li kite mouton yo epi li kouri ale,
epi bèt nan bwa kenbe yo epi gaye yo.
Sa a se paske li travay pou peye epi li pa gen okenn enkyetid pou mouton yo.
Mwen se bon bèje a,
e mwen konnen mwen e mwen konnen mwen.
Jan 10:11-18

Twòp dirijan yo aji kòmsi mouton yo... pèp yo... yo la pou benefis bèje a, se pa ke bèje a gen responsablite pou mouton yo.
Ken Blanchard

Swiv Jezi se pa yon bagay ou ka fè nan mitan lannwit kote pèsonn pa remake. Se yon angajman vennkat èdtan pa jou ki pral entèfere ak lavi ou. Sa se pa ti mak-sa se yon garanti.
Kyle Idleman

Pa gen anyen ki pi enpòtan pou yon disip kretyen ki gen matirite pase yon vizyon fre, klè, vre sou Jezi otantik.
Jan Stott

Pou kèk rezon, kretyen ki pi vokal pami nou yo pa janm mansyone Bètitid yo. Men, souvan ak dlo nan je yo, yo mande pou yo afiche dis kòmandman yo nan bilding piblik yo. Ak nan kou, se Moyiz, pa Jezi. Mwen poko tande youn nan yo mande pou yo poste Sèmon sou mòn lan, Beatitid yo.
“Benediksyon pou moun ki gen mizèrikòd” nan yon tribinal? "Benediksyon pou moun k'ap fè lapè yo" nan Pentagòn lan?" Banm yon ti repo!
 Kurt Vonnegut,

Nou dwe evalye panse nou ak kwayans nou yo epi kalkile si yo ap deplase nou pi pre konfòmite ak Kris la oswa pi lwen li.
Jan Ortberg

Kris la pa nonmen pwofesè, men disip. Si Krisyanis... pa reduplike nan lavi moun k ap esplike li a, lè sa a li pa esplike Krisyanis la, paske Krisyanis se yon mesaj sou lavi e li kapab sèlman ekspoze lè nou reyalize nan lavi nou.
Soren Kierkegaard

Premye kle nan grandè se yo dwe an reyalite sa nou parèt.
Socrates 

Imaj se sa moun panse nou ye: entegrite se sa nou vrèman ye.
Jan Maxwell