Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 me

Kòmantè koupe sou May 23
Lapannkòt
Refleksyon

Yo tout te ranpli ak Sentespri
epi yo te kòmanse pale 
Nan lòt lang jan Lespri Bondye a te pèmèt yo.
Travay 2:1-13

Lespri Bondye ki anglobe diven an se enèji dinamik k ap kreye ak rkree, ki kontinye ap bay enpilsyon sa ki depase nenpòt bagay nou ka espere eksprime. Pouvwa enèji ki chaje ak Lespri a p ap kontrent pa rasyonèl kèlkeswa jan enstitisyon yo ap eseye limite l pa lwa. Sa ki flotant ak efemèr ak p'ap janm fini an pa ka kenbe, pa ka kontwole. Lespri Bondye k ap koule gratis libere e li p ap mare. Lespri se nan kè a nan tout sa ki ye, ki te, epi ki pral ye, epi li nan yon fason yon sèl ak pwòp tèt pa nou ak devni. Lespri se kanal enèji diven ak Lespri sa a nan nou. Gen yon sèl Lespri sèlman. Lespri Jezi a, lespri w ak pa m, se emanasyon Lespri Bondye a. Bondye se enèji nan tout bagay, tout moun, tout kote.
Miryam Therese Winter

Lapriyè

Vini non, Sentespri, ranpli kè nou epi limen dife lanmou w lan nan nou.

Aksyon

Ki jan lavi w t ap chanje si w vrèman kwè ou menm ak lòt moun se “tanp Lespri Bondye”? Ki sa sa ta ye pou w viv lè w wè Lespri Bondye a k ap bay tout bagay kouran?

Lekti Sigjere

Lè jou Pannkòt la rive, yo tout te ansanm nan yon sèl kote. Menm lè a, yon bri tankou yon van vyolan soti nan syèl la, li plen tout kay kote yo te chita a. Yo te wè sa ki te sanble se lang dife ki te separe e ki te vin poze sou yo chak. Yo tout te ranpli ak Sentespri a epi yo te kòmanse pale nan lòt lang jan Lespri a te pèmèt yo.
Travay 2:1

Èske nou pa konnen kò nou se tanp Lespri Sen an, ki moun ki nan nou, moun nou te resevwa nan men Bondye?
1 Korentyen 6-19

Sentespri a transfòme ak renouvle nou, kreye amoni ak inite, epi li ban nou kouraj ak lajwa pou misyon.
Pap Francis

Lespri Bondye ki abite nan mond lan ak pouvwa akselere dekonstwi dualism epi trase nan plas li yon sèk nan mityalite ak enklizif. Olye ke matyè yo divòse ak lespri a epi yo voye l nan yon domèn ki separe ak sakre a, li se yon pati intrinsèque nan kominote a cosmic, vivifye, abite, ak renouvle pa Lespri Kreyatè a.
Elizabeth Johnson

 Se grasa Lespri Sen an ke nou renmen moun ki ini avèk nou nan Kris la. Plis nou resevwa Lespri Kris la abondans, se plis n ap ka renmen yo pafètman: e plis nou renmen yo, se plis nou resevwa Lespri a.
Thomas Merton

Mo "Konsolatè" jan yo aplike a Sentespri a bezwen tradui pa kèk mo wòdpòte. Literalman, sa vle di "ak fòs." Jezi te pwomèt disip li yo ke “Fòsè a” t ap avèk yo pou toutan. Pwomès sa a se pa lullaby pou moun ki fèb. Se yon transfizyon san pou yon moun gen kouraj.
Pòl Hovey

Lespri Sen an tabli jistis syèl la nan mitan enjistis latè a.
Karl Barth

Depi jou Pannkòt la, èske tout legliz la te janm mete tout lòt travay sou kote e li te tann dis jou pou pouvwa Lespri Bondye a ka parèt? Nou bay twòp atansyon a metòd ak machin ak resous, ak twò piti nan sous pouvwa a.
J. Hudson Taylor

Pannkòt se yon envitasyon pou rèv. Paske, lè yon kominote lafwa sispann fè rèv, li pa gen anyen pou l ofri ni manm li yo, ni mond lan pi laj. Rèv sa yo enplike adopte yon nouvo pèspektiv sou sa ki posib, eksite kreyativite nou pou libere nou anba atant konvansyonèl yo. Yo ede nou wè ke petèt sa nou te panse te estrawòdinè aktyèlman se nan rive.
Matye L. Skinner

Fòs Kreyatif la toujou ap eksploze, elaji linivè nou an nan mil direksyon chak moman. Epi tou, li eksploze nan nou, li tounen kreyasyon ki pote konfò ak lajwa. Li pa toujou pou nou konnen ekzakteman ki sa fòs sa a gen nan tèt ou, men yo dwe yon veso pou pouvwa li, yon sèvitè enb nan favè li ak mèvèy.
Jan Phillips