Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 me

Kòmantè koupe sou May 24

Refleksyon

Moun ki renmen m yo ap kenbe pawòl mwen an 
Jan 14:23

Kenbe pawòl li vle di, yon minimòm, youn renmen lòt. Se lanmou an aksyon Nou ta ka fè distenksyon ant renmen Jezi ak kenbe pawòl li. Nou ta ka panse ke nou ka fè youn men pa lòt la. Pawòl Jezi yo pa rekonèt diferans sa a. Konsidere tèt ou kòm disip Kris la epi answit ekskli lòt moun ak ajite paske yo pa tankou nou se yon kontradiksyon. Nou pa twonpe pèsonn ak priyè nou yo oswa pawòl relijye yo. Se pa konsa Jezi te aji. Se pa sa li te anseye. Li pa akseptab.   

Lapriyè

Montre m chemen ou, Granmèt, moutre m chemen ou.
Sòm
 25:4-5

Aksyon

Konsidere ekspozisyon piblik la nan kondanasyon ak atize rayisman nou wè ak tande chak jou. Konsidere grafiti rayisab sou kote pou adore. Reflechi sou aksyon vyolan ak atak sou moun akòz kwayans yo, ras yo oswa estil lavi yo. Ki jan ou aksepte sa oswa patisipe nan li? Èske li afime patipri ou a? Reflechi sou aksyon ak pawòl Jezi yo.

Lekti Sigjere 

Si yon moun renmen m', l'a kenbe pawòl mwen an, Papa m' va renmen l', n'a vin jwenn li, n'a rete lakay li.  Moun ki pa renmen m 'pa kenbe pawòl mwen yo.
Jan 14:23-29

Se pa tout moun ki di m 'Senyè, Seyè,' ki pral antre nan Peyi Wa ki nan syèl la, men se sèlman moun ki fè volonte Papa m' ki nan syèl la.
Matye 7:21

Jezi anseye nou yon lòt fason: Ale deyò. Ale epi pataje temwayaj ou, ale deyò epi kominike avèk frè ak sè ou yo, ale deyò epi pataje, ale deyò epi mande. Vin Pawòl la nan kò ak nan lespri.
Pap Francis

Pa kite zèv ou yo demanti pawòl ou yo, pou lè w ap pale nan legliz, yon moun pa di nan tèt li, “Poukisa ou pa pratike sa w ap preche a?
Sen Jewòm

Moun ki gen entegrite ak onètete pa sèlman pratike sa yo preche, yo se sa yo preche.
David A. Bednar

Verite a pa fèt pou preche oswa montre okenn dwèt. Li vle di montre ke petèt nou tout ta dwe evite pran yon baz moral siperyè sof si nou te reflechi sou bagay yo yon ti jan plis.
 Michael Palin

Li pa kwè ki pa viv selon kwayans li.
Sigmund Freud

Kantite moun ki kwè nan ansèyman relijye yo pi plis pase kantite moun ki pratike yo.
Mokokoma Mokhonoana

Ou ka preche yon pi bon prèch ak lavi ou pase ak bouch ou.
Oliver Goldsmith

Moun ki pi relijye ak nòb yo gen tandans pi piti toleran yo.
Katie Hopkins