Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

28 me

Kòmantè koupe sou May 28
Refleksyon

Anvan Jezi te kite yo, yo te mande disip yo pou yo chanje fason yo viv grasa yon chanjman nan kè yo. Sa t ap rive grasa pwomès Lespri a ki t apral ranpli lavi yo. Pandan n ap prevwa Pannkòt, nou reflechi sou sa sa vle di. Èske n ap mande yon chanjman nan kè, yon re-kreyasyon, yon re-direksyon pou wè tout bagay ini nan lanmou Bondye? Si nou vle sa a tout bon vre, n ap mande yon konvèsyon ki pral transfòme nou, renouvle lavi nou ak anrichi konpreyansyon nou sou fason lavi a dwe viv.

Lapriyè

Vini Sentespri.

Aksyon

Egzamine senserite dezi w genyen pou w ranpli ak yon nouvo lespri e pou w louvri pou w chanje. Ki jan eksperyans pandemi sa a afekte pèsepsyon ou?

Lekti Sigjere

Men, Defansè a, Lespri Sen an, Bondye va voye nan non mwen an, l ap moutre nou tout bagay, l ap fè nou sonje tout sa m te di nou.
Jan 14:26 

Menm jan an tou, Lespri a ede nou nan feblès nou. Nou pa konnen pou kisa nou dwe priye, men Lespri a lapriyè pou nou.
Women 8:26

Lespri Sen an se sous inépuizabl lavi Bondye nan nou.
Pap Francis

Moun ki Lespri a vin viv yo se nouvo tanp Bondye a. Yo se, endividyèlman ak antrepriz, kote syèl la ak tè a rankontre.
NT Wright

Moun ki gen yon pati nan limyè lajounen gen limyè sa a soti nan solèy la; menm jan an tou, moun ki gen charite yo jwenn li nan men Lespri Sen an.
Sen Toma Aquinas

Li se fèmen nan kè a pi plis pase fèmen nan lespri a ki kenbe moun nan transfòmasyon ak grandisan.
Jean Houston

Bondye pare pou bay gwo bagay lè nou pare pou abandone tout bagay.
Mèt Eckhart

Apèl ou a ap vin klè lè lespri w ap transfòme pa lekti Ekriti yo ak travay entèn Lespri Bondye a. Senyè a pa janm kache volonte l pou nou. Ak tan, pandan w ap obeyi apèl la an premye, desten w ap dewoule devan w. Difikilte a pral kouche nan kenbe lòt enkyetid soti nan detounen atansyon ou.
Charles R. Swindoll 

Pa limite Espas Sakre ou a nan literal la, tankou yon ti chanm oswa biwo. Pèmèt enèji sa a koule soti nan fon anndan an, pou tout kote ou ale, kèlkeswa sikonstans la, ou ap toujou benyen nan diven an.
Gary Hopkins