Memoryal

Sè Ann Margaret MCarthy, CSJ

Ann Margaret McCarthy

Nou reyini pou selebre lavi Sè Ann McCarthy, yon Sè Saint Joseph pou swasant twazan. Ann te antre nan kongregasyon an le 8 septanm 1950 e nan Resepsyon yo te ba li non Sè John Capistran.

Premye ministè li te kòm yon pwofesè nan lekòl elemantè. Apre sa, li te sèvi nan estaf Biwo Edikasyon Dyosèz la, li te vin Direktè Bishop Kearney HS, ak Sipèentandan Lekòl Katolik nan Dyosèz Albany. Finalman li te vin Associate Dean of Education nan St. John's University.

Ann te gen yon BA nan Syans Sosyal nan St. Joseph College, yon MA nan Syans Sosyal nan Brooklyn College ak yon Ed.D nan Syans Sosyal nan University of Georgia. Li te yon manm Phi Delta Kappa epi li te resevwa prim lan kòm Madanm pou Ane a nan men Bay Ridge Professional Women's Association. Ann pibliye atik tou e li te sèvi kòm Prezidan Konsèy Sipèentandan Lekòl Katolik Eta Eta New York.

Antanke kongregasyon, nou fè efò pou n pote lanmou ki gen ladann e ki rekonsilye Bondye bay tout moun ki nan bezwen yo. Nou kontinye misyon Jezi pou geri rachte ak libere pèp Bondye a kote ki gen povrete, inyorans, ak soufrans nan estrikti enjis. Sè Sen Jozèf yo kwè nan pouvwa ak prezans Bondye ki toujou aktif ak kreyatif nan linivè nou an. Nou dwe prezans Bondye pou lòt moun. Ann te reponn ak ajitasyon Lespri a nan pwòp lavi li e li te yon prezans pwisan ak kreyatif nan plizyè fason, men sitou nan edikasyon. Nan lavi pèsonèl ak pwofesyonèl li, li te anseye jan Jezi te anseye a, fè moun yo konsyan de don yo ak valè pwòp yo nannan. Nan fason inik li, Ann te enfliyanse lavi fanmi li renmen anpil ansanm ak anpil etidyan ak edikatè. Li te fè sa ak anpil antouzyasm, pwofesyonalis, anpil lespri ak yon souri diferan.

Anseye jan Jezi te anseye a vle di ke nou menm tou, nou dwe ale nan mond lan nan tan nou an epi abòde mal li yo. Nou onore lavi Ann jodi a epi nou ka asire enfliyans li ap kontinye si nou travay pou lòt moun ka devlope don yo epi sèvi ak yo pou pote mesaj levanjil la nan sosyete nou an.

Ann, nou remèsye w e nou selebre kado lavi w bay kongregasyon nou an ak foul moun ki te benefisye efò w yo. Kounye a, se pou w jwi plenitid lapè ak lanmou Bondye lè w konnen enfliyans w ap kontinye atravè lavi w touche yo.

 

Pataje paj sa a: