Memoryal

Sè Catherine Mary O'Leary, CSJ

Nan litiji jodi a, Sen Pòl raple nou tout: “Kite lapè Kris la domine nan kè nou, paske antanke manm nan yon sèl kò, nou rele nan lapè”. Se poutèt sa nou tout ansanm jodi a, pou nou temwaye lapè yon lavi ki abiye ak konpasyon, jantiyès, imilite, ak pasyans ka pote pou tout moun ki touche nan lavi sa a.

Catherine te bay lavi pa paran li Anne ak Peter epi li te grandi nan Pawas St Patrick nan Queens Men, an reyalite, Catherine te yon ti fi Brooklyn, ki te ale nan Bishop McDonnell High School epi li te antre nan kongregasyon an apre yo fin gradye. Li te fè yon bakaloreya ak yon metriz nan Istwa nan St. John's University. Apre li te fin anseye lekòl primè nan St. Michael's nan Brooklyn, Catherine te pase sèt ane nan Academia San Jorge nan Pòtoriko.

Vrèman ke yo te yon ti fi Brooklyn, Catherine te yon pwofesè byeneme nan St. Joseph High School pou venndezan ak Bishop Kearney High School pou sèzan. Li te renmen anpil poutèt lavi li abiye ak konpasyon, jantiyès ak imilite Sen Pòl te dekri. Menm bèl kalite sa yo te gaye nan lavi Catherine nan kominote a. Li te pataje kominote ak Eileen ak Margaret pou plis pase karant ane epi ansanm yo te patisipe nan tout reyinyon ak evènman kongregasyon nou yo epi yo te òganize anpil rasanbleman cho ak agreyab lakay yo. Menm kosyon sa a te pote yo ansanm ak Stella Maris pou yo fè pati kominote akeyan ak pran swen la. Yo te viv lavi komen kote chak moun te renmen ak respekte ak kado inik li yo e sètènman chak youn nan yo te inik.

Souri cho Catherine a te revele sousi li pou tout moun e li te allusion sou lespri li ki te souvan eksprime ak kèk mo sèlman. Lanmou li pou fanmi li te pwofon ak yon fòs soutni nan lavi li. Petèt yon siy inik nan lyen solid ak fanmi li se ke Catherine te mouri nan menm dat ak sè l Ellen, nèf ane de sa. Li te renmen vwayaj yo nan Kalifòni ak selebrasyon yo pataje ak evènman nan lavi yo nan chak nan nyès li yo ak neve yo osi byen ke pitit yo ki te benefisye de jantiyès ak entelijans Catherine tou. Mwen tande yè sou li takine yo ak site li ke si ou takine yon moun se paske ou renmen yo. Catherine ta ka toujou pou tèt li jwi Sunday Times Crossword Puzzle ak fè kòmantè ki ta sètènman te resevwa yon reyaksyon nan men Eileen ak tout lòt moun.

Lanmou Catherine te soti nan konfyans li nan Bondye renmen li menm nan moman pèt ak diminisyon. Donk wi, anpil moun te konnen konpasyon, jantiyès ak imilite Catherine e se menm lanmou sa a ki mare yo tout ansanm nan inite pafè. Menm jan Bondye te renmen Catherine, Bondye renmen nou tout isit la jodi a epi li di nou pou nou rete nan lanmou sa a pou malgre tristès nou ak lapenn nou yo, lajwa nou pral konplè lè nou konnen Catherine jwi lapè etènèl.

Sè Catherine Mary O'Leary, CSJ te mouri nan dat 1ye septanm 2018 nan 72yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: