Memoryal

Sè Edyth Therese Fitzsimmons, CSJ

Nan seremoni ouvèti a, nou jis reponn ak yon fraz ki soti nan Deklarasyon Vizyon kongregasyon nou an: yon lavi ki senp, ki nan lapriyè, ki gen kouraj ak konpasyon. Vrèmanvre, se te vizyon Edyth pou lavi l kòm yon Sè Sen Jozèf pandan swasanndienn ane. Espirityalite pwofon li a te pèmèt li fè tout sa ki te nesesè pou yo fè dezenterese, ak bon kè ak anpil konpasyon.

Mary ak John te fèt, Edyth te grandi nan Brooklyn, li te ale nan St. Mark's Parish School ak St. Brendan's High School. Nan ane fòmasyon sa yo, tan ansanm ak lanmou pou chwal yo te kreye lyen fanmi sere pandan lanmou Edyth pou yo tout te grandi.

Apre li te antre nan , Edyth te anseye klas elemantè epi li te resevwa yon diplòm nan syans sosyal nan St. Joseph's College ak yon Master nan St. Bonaventure. Yon pwofesè ekselan, li te toujou pote pi bon nan elèv li yo e li te tèlman sansib a bezwen yo pou ankourajman ak sipò pandan y ap fè fas ak sitiyasyon difisil nan lavi pèsonèl yo. Li te ede yo viv youn nan deviz li pi renmen yo: "Moun entelijan pa janm mete lòt moun anba."

Edyth te toujou wè bezwen lòt moun epi tou dousman ak kachèt te rankontre yo. Ak fanmi, li t ap repare pil kay lak la, nan kominote a li te konnen anpil: "Edyth pral pran swen li."

Kongregasyon nou an te rekonèt anpil kado Edyth te genyen ki enkli kapasite li pou konstwi kominote a e se sa li te fè kòm Asistan ak Direktè Our Lady of Perpetual Help pandan trèz ane epi apre pandan dis ane kòm Direktè Sacred Heart Academy. Toujou kapab pran pèspektiv nan yon lòt, Edyth sansiblite te ede rekonsilye diferans ak pote moun ansanm pou dedomajman pou tout kominote lekòl la. Menm apre li te kite ministè a plen tan, Edyth te bay jènfi yo nan Bishop Kearney High School pou yo pwodui Annuaire anyèl la e li te fè tout efò posib pou asire li te byen fèt.

Edyth te jwi lavi ak tan fanmi nan Saratoga, renmen granpapa l 'Sunny Jim ak chwal kous yo. Fanmi ak zanmi konnen istwa liniment Sunny Jim a, yon liniment pou chwal ke li te wè ki te kapab geri koupe nenpòt moun oswa boul. Si w te plenyen ke li te fèt pou chwal li te reponn ak konfyans: “Si li bon ase pou yon chwal kous milyon dola, li ase bon pou ou. ” Se te yon gerizon e mwen kwè Edyth te konsidere kòm yon “gerizon” pa tout moun ki te konnen li. Saratoga te tou kote Edyth te pran swen frè l ane apre li te soufri yon konjesyon serebral.

Edyth te renmen literati e Hemingway a Old Man and the Sea te yon pi renmen. Imaj gerisè ki te blese a se te yon enspirasyon pou pa kouri soti nan doulè men pou pote l pou l geri. Edyth te fè eksperyans sa a nan pwòp vi li lite ak kansè ak ap tann gerizon. Li te goute nouvèl gerizon sa a pandan l te goute chak moman devan l. Li te rekonèt men Bondye nan tout bagay e li te vrèman viv ak yon kè rekonesan. Bondye te vrèman avèk li nan chak moman nan lavi li.

Se sezon Lavan an yon tan pou nou reveye, vijilan nan prezans Bondye nan lavi nou pandan n ap tann nan selebre nesans Jezi a. Pratik Edyth pou Lavan se te pase tan trankil ak Bondye. Li pa t janm prevwa ke Lavan sa a li t ap jwi plenitid prezans sa a ak mistè lanmou Bondye ap dewoule. Mwen sèten ke li kontinye pran swen nou jan li vle pou nou nan pawòl Sen Pòl la: “Se pou Kris la rete nan kè nou grasa lafwa, epi pou nou anrasinen ak fonde nan lanmou…..konnen lanmou Bondye ki depase tout konesans, pou nou ka ranpli ak plenitid Bondye.

Sè Edyth Therese Fitzsimmons te mouri 30 novanm 2020 nan 71yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: