Memoryal

Sè Eileen Cecilia Kelly, CSJ

 

Nou selebre lavi yon Sè Sen Jozèf, Bondye renmen, ranpli ak Lespri a, chwazi pou anonse bon nouvèl la, Sè Eileen Kelly, yon Sè Sen Jozèf pandan swasantnèf ane. Eileen te fèt pou Michael ak Brigid nan pawas St. Jerome e li te ale nan lekòl segondè St. Joseph. Apre li te antre nan kongregasyon an, Eileen te anseye timoun piti nan lekòl pawas yo epi answit nan Colegio Santa Teresita nan Ponce Puerto Rico. Pandan li te Pòtoriko, Eileen te fè yon diplòm lisans nan biznis. Lè li retounen nan eta yo, Eileen te anseye Panyòl nan Lekòl Segondè St. Joseph ak nan Lekòl Segondè Holy Family epi li te fè yon Masters nan Panyòl nan St. John's University.

Eileen te anseye men lavi li se te yon leson reyèl pou tout moun ki te konnen li. Li te enterese ak pran swen tout moun ki te an kontak avè l. Konpasyon Eileen ak sousi pou lòt moun te atire l pou l etidye Ministè Pastoral, Konsèy pou Chagren epi finalman li te jwenn sètifikasyon nan Gerontoloji. Tout efò li yo te dirije pou ede lòt moun rekonèt ak konfyans nan lanmou Bondye pandan yo te rankontre anpil defi nan lavi yo. Eileen te konnen lanmou Bondye nan pwòp vi li epi li te toujou pare pou l te prezan nan lanmou sa a pou fanmi li, kongregasyon nou an kòm Siperyè Kay manman nou an, pawasyen yo ak granmoun aje isit nan Konte Suffolk.

Eileen te ede anpil moun atravè defi lavi yo e lè li menm, te fè fas ak pwòp defi pa l, li te yon temwen vanyan sou pouvwa konfyans nan lanmou Bondye, li pa janm plenyen. Li te kontinye enterese anpil nan lavi lòt moun e li te toujou panse ak chak moun sou tèt li. Avèk konpayon fidèl zanmi ak Fanmi, espesyalman frè l Bill, Eileen te vwayaje nan anbrase etènèl Bondye ki te renmen, chwazi ak akonpaye l nan lapè etènèl la. Eileen, nou tout aprann nan men ou e nou rekonesan pou lavi ou avèk nou ak devouman ou bay kongregasyon nou an. Se pou w gen lapè ak lajwa etènèl.

Sè Eileen Cecilia Kelly, CSJ te mouri 10 jen 2017 nan 69yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: