Memoryal

Sè Eugenia Calabrese, CSJ

Calabrese 5647 2x3

Kè nou lou men nou la pou vrèman selebre lavi Eugenia Calabrese, yon Sè Saint Joseph pou prèske 60 ane. Kongregasyon nou an te fonde pou pote gerizon Bondye ak lanmou rekonsilye tout kote ki gen bezwen. Sa mande pou nou pèsonèlman atire nan mistè lanmou enkondisyonèl Bondye nan pwòp vi nou. Eugenia te fè eksperyans sa an premye ak premye nan fanmi li e chak jou nou te tande istwa ak te wè foto ki te di nou ki jan chak nan nou espesyal pou li. Lanmou sa a te grandi nan kongregasyon an pandan relasyon li te elaji atravè divès ministè li yo ak nan amitye lontan li te genyen ak Pat Turley.

Dapre tradisyon kongregasyon nou an, Eugenia te gade vil la, li te wè maladi li yo e li te travay san pran souf, avèk anpil detèminasyon pou l geri yo. Chak nan nou isit la konnen ki jan li te enfliyanse lavi nou ak revele konpasyon ak swen lanmou Bondye. Se poutèt sa nou isit la jodi a. Nou tout konnen Eugenia pa ta vle tout meli melo oswa deranje sa a. Li ta di nou jis pran swen li epi fè li fè. Ebyen Eugenia, se ou menm ki vire pou koute nou, wi koute, epi selebre avèk nou pandan n ap prepare fèt ekaristik nou an, yon fèt ki pi gran pase nenpòt moun ou te janm konnen.

Chak moun vle renmen epi yo dwe renmen, fè pati youn ak lòt paske nou se èt sosyal ak relasyon. Nan fon, nou anvi inite paske nan nivo ki pi fondamantal nou deja fè youn ak tout kreyasyon an. Lanmou se yon fòs pwisan e nou te wè fòs ak pouvwa sa a nan lwayote ak devouman Eugenia nan kèlkeswa sa li te rele pou l fè. Lanmou ankouraje inite epi li pa tolere divizyon, diskriminasyon oswa esklizyon. Avèk kouraj, sètitid ak imè, Eugenia te viv lage lavi l nan renmen Bondye.

Jan nou konnen Eugenia te mouri nan Jou Tout Sen yo epi nou ka konsole ke nou tout isit la kounye a ansanm avèk li nan kominyon sen yo ki gen ladann tout moun ki gen laverite ak lanmou. Pwòp sè nou an, Beth Johnson, raple nou ke chak èt imen rele pou fidelite ak renmen, reveye konesans nan verite a ak enspire aksyon konpasyon ak jistis. Eugenia te reponn apèl sa a ak lavi li e se konsa nou menm tou, nou rele epi nou mete ansanm avè l pou nou suiv chemen jistis ak lanmou sa a.

Eugenia te fè yon kontribisyon ekstraòdinè e nou dwe kontinye eritaj li paske li te renmen nou e nou renmen li. Mwen te gen privilèj pou m sèvi ak Eugenia nan de ekip lidèchip. Lè m te vin Prezidan mwen te mande l pou l sèvi kòm Trezorye Kongregasyon an. Li te toujou di m: “M ap fè tout sa w mande m fè. Kisa mwen ka fè pou ede?" Ebyen Eugenia, ou te fè tout bagay epi ou te fè li byen. Mwen vle tout moun isit la swiv konsèy li te ban mwen apre chak konvèsasyon. “Se OK; Ale fasil” Eugenia, Se OK, ale fasil epi repoze anpè.
S. Helen Kearney

Refleksyon Sè Jean Amore ak Sè yo nan rezidans LePuy ofri

Nan non Sè Eugenia, – Eileen, Susan ak Suzanne ak mwen di ou mèsi pou lapriyè ou, bon volonte ou ak kat ki te siyifi anpil pou li pandan kèk mwa ki sot pase yo, ak pou prezans ou isit la avèk nou maten an. Nou kat te gen benediksyon pou n viv ak Eugenia epi pou n pataje lavi l, lanmou ak ri li, ak bon sans li ak vizyon klè li. Nan premye jou nou ap viv ak Eugenia, nou te aprann ke, ou menm, fanmi li, te gen yon plas trè pwofon ak renmen nan kè l ', epi li nan kè pa w. Teddy ak Peg, Joachim ak Miriam, Kelly, TJ, Colleen, Amy, Renee ak Matt ak mari oswa madanm ou ak pitit ou yo: Lajwa ou yo te lajwa li; enkyetid ou yo te enkyetid li. Mèsi paske w te temwaye siman bèl kado Bondye ban nou: pi gwo kontantman yon fanmi ki renmen, ki pran swen, ki konekte.

Sepandan, apre ou, te vin bezbòl. Kat nan nou te gade Mets yo ak 3 anonseur: Keith Hernandez, Ron Darling ak Eugenia Calabrese. Pou 9 manch answit, san entèripsyon, nou te jwenn jwe pa jwe, biyo pa sèlman chak jwè Met men jwè yo nan ekip opoze a, ak dènye estatistik chak nan 3 divizyon nan Lig Ameriken an ak Lig Nasyonal la. . Eugenia ta souvan site Sè Francis Teresa ki ta toumante di li: Mwen swete ou konnen Bib la menm jan ou konnen bezbòl!

Men, nou tout konnen: Eugenia te konnen ekriti, li te viv mesaj Levanjil la, epi li te temwen karis la ak misyon Sè Sen Jozèf yo: renmen ak relasyon ak timoun, adolesan ak kòlèg ki soti nan tout orijin, kilti ak relijyon, san distenksyon, epi pote inite, rekonsilyasyon ak lanmou enklizif Bondye nenpòt kote li te sèvi, espesyalman kote pi piti vizib.

Donk Eugenia te anseye syans sosyal nan Academia Santa Monica, Pòtoriko epi answit nan Sacred Heart Academy, Hempstead. Li te direktè lekòl elemantè St. Teresa of Avila nan Sterling Place kote li te rankontre premye zanmi li, S Pat Turley, epi answit yo te mande l pou l vin direktè lekòl segondè St. Joseph, ki se pi long (e petèt pi renmen li) ministè li. . Nan sa yo ak lòt ministè li yo, Eugenia te konprann ke chak ministè te gen bezwen inik ki te dwe satisfè. Li te aksepte timoun yo, jènfi yo ak kòlèg li yo menm jan yo te ye a, li pa t ap eseye rann yo sou yo, men pito te ankouraje yo, defi ak pèmèt yo devlope potansyèl yo ak pwòp kado yo. Eugenia te gen bon konprann sou fòs ak feblès moun, e li te konnen ki jan yo bati sou fòs yo epi minimize bò lonbraj yo. Li te renmen fè bagay yo mache byen pou moun, patikilyèman moun ki nan sitiyasyon difisil. Li te fè sa, souvan tankou Jezi, nan fason ki pa otodòks.

An 2006 e ankò an 2011, Eugenia te eli nan lidèchip ak wòl sa a evantyèlman te mennen li kite enteryè vil la li te renmen anpil. Soti nan ti kay brikabrak li nan Seeley Street, li te deplase nan Brentwood, kote li te viv, te travay, ak jeran tè a ak bilding sou plis pase 200 kawo tè sa yo epi li te pran wòl ak responsablite nan Trezorye Kongregasyon an. Lè li dekri nouvo anviwònman k ap viv ak travay sa a, li ta di: Mwen santi m ap viv sou "yon rezèvasyon". Lè li te gen randevou nan kanpis la, li ta di nou: Demen, mwen pral soti nan rezèvasyon an.

Pandan ane li nan Konsèy, Eugenia te pran lidèchip nan etap tranzisyon yo pou rezidans asistans nou yo, pou Akademi St. Joseph ak pou Lekòl Segondè Stella Maris. Li te negosye ak anpil atansyon pou dènye sit sa yo dwe lwe nan Lekòl Mizilman an ak Lekòl Charter la. Dènye eritaj Eugenia te bay Kongregasyon an se sipò li ak kwayans ke peyi Brentwood nou an se te yon konfyans sakre ke nou te responsab pou prezève pou pi gwo “kominote tout lavi – moun ak moun ki pa moun” ak pou jenerasyon kap vini yo. Patisipasyon li nan Komite Etik Tè a, Peconic Land Trust Corporation ak EmPower Solar Company te ba li konesans ak pasyon pou atikile yon nouvo vizyon pou Kongregasyon nou an.

Pandan tout lavi relijye l, sitou lè l te fè fas ak desizyon nan wòl li kòm konseye ak trezorye nan Kongregasyon an, li te toujou konsantre sou: Nan limyè mesaj Levanjil la ak misyon Kongregasyon an: Èske sa a bon? Èske nou kenbe bagay prensipal la, bagay prensipal la?

Sa yo se kesyon yon fanm ki gen bon konprann ak fidèl.

(Yon lekti Madanm vanyan an pa manm kominote lokal la te swiv.)

Sè Eugenia Calabrese, CSJ te mouri nan dat 1ye novanm 2015 nan 60yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: