Memoryal

Sè Florence Theresa Dippold, CSJ

Sè Florence Therese Dippold te viv lavi li kòm yon Sè St Joseph pandan 68 ane avèk devouman ak konpasyon. Li te fèt nan George ak Florence nan Valley Stream, Florence te ale nan Mary Louis Academy epi lè li te gradye te antre nan kongregasyon an. Pandan li t ap anseye lekòl primè nan pawas Brooklyn ak Queens tankou St. Robert Bellarmine, St. Vincent de Paul, St. Michael's ak lòt moun, Florence te fè yon BA nan Angle nan St. Francis College ak yon MS nan Edikasyon nan St. John's University.

Apre plizyè ane nan ansèyman, Florence te jwenn sètifikasyon nan Swen Pastoral epi li te sèvi kòm omonè nan Mary Immaculate Hospital pandan 11 ane. Devouman li ak swen li pou pasyan yo ak fanmi yo te byen konnen e lè te gen yon ouvèti nan Lopital NY Flushing, yo te konnen Florence se li menm yo te vle sèvi kòm omonè. Li te sèvi la pandan 13 ane. Antanke yon vrè Sè Sen Jozèf, Florence te fè tout sa ki te bezwen fè. Jan nou te tande yè aswè a, li ta di pou fè "enposib la jis pran yon ti tan ankò." Ebyen Florence te pran tan pou l jwenn kèlkeswa pasyan yo te bezwen e li te okipe bagay ki te konsène yo menm fè aranjman pou yon ti bebe batize, jwenn lapè nan mitan yon pwoblèm familyal e li toujou avèk lespri rapid ak detèminasyon li. Florence se te prezans Kris la pran swen ak konpasyon pou lòt moun. Li te fè tout bon wayòm Bondye a jan pwofèt Ezayi te dekri nan premye lekti nou pral tande jodi a: “Senyè ki gen tout pouvwa a pral bay tout pèp sou mòn sa a……..Seyè a ap siye dlo nan je tout moun.”

Florence te viv lavi l fidèl ak levanjil la e nou tout ka di nan non li pawòl Sen Pòl yo: “Mwen di Bondye mèsi a chak fwa mwen panse ak ou... nan fason ou te kontinye ede pwomouvwa levanjil la soti nan. premye jou." Nou remèsye Florence pou lajwa li nan lavi, entegrite li ak fidelite li anvè fanmi li ak kongregasyon nou an.

Sè Florence Theresa Dippold, CSJ te mouri nan dat 1ye desanm 2017 nan 68yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: