Memoryal

Sè Loretta Murphy, CSJ

 

Nan Picture1sezon Pannkòt sa a, nou selebre prezans Lespri a nan lavi nou, lanmou ensondab Bondye revele nan relasyon nou ak eksperyans chak jou. Nou selebre lavi Sè Loretta Murphy, S. John Muriel, yon Sè St Joseph pou swasant-senk ane ak yon pati nan kominote pawas Immaculate Konsepsyon pou senkannde ane. Sè Loretta te revele lanmou enkondisyonèl Bondye chak jou nan lavi li.

Loretta te fèt nan katye Queens grasa lanmou paran li, Mary ak John. Apre li te fini lekòl segondè, li te atire Sos St. Joseph epi li te anseye timoun piti nan klas primè yo, evantyèlman reyalize yon diplòm nan Administrasyon biznis nan St. John's University.

Isit la nan Immaculate Conception School, Loretta te bati relasyon solid ak timoun yo ak fanmi yo paske li te vrèman renmen yo. Si li te wè yon bezwen, li tou dousman te jwenn fason pou l rankontre l e li te yon revelasyon lanmou Bondye nan lavi chak jou pwofesè yo, fanmi yo ak pawasyen yo. Atravè travay di li ak devouman san mank, Loretta te kontinye sèvi pawas sa a kòm yon Kowòdonatè Aprantisaj ak nan biwo biznis la. Kèlkeswa kote Loretta te ye, te gen swen, konpasyon, jenerozite ak lanmou san mank. Sa n ap di vrèman se Loretta enkòpore lanmou tout-enklizif ak rekonsilyasyon Lespri Bondye a atravè prezans fidèl li nan katye a epi l ap viv nan memwa tout moun, espesyalman sè l yo nan kouvan Immaculate Konsepsyon.

Pawòl sa yo te jwenn sou yon papye Loretta te kenbe anba blotter a sou biwo li epi li gen dwa "Benediksyon yon moun ki mouri."

“Nou rasanble pou voye w sou zèl lanmou yo. Nou mete ansanm ak ou epi ba ou lanmou nou pandan w ap fè fas ak gwo mistè lanmò a. Nou bese lanmou ou nan kè nou ak nan memwa nou. Ou ap rete yon pati nan nou toujou. Nou reyini isit la pou nou beni w kounye a ke ou te vwayaje lakay ou epi pou eksprime rekonesans nou pou sa ou te ban nou grasa prezans ou nan lavi nou.”

Sè Loretta Murphy, CSJ te mouri 17 me 2016 nan 65yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: