Memoryal

Sè Margaret Frederick Most, CSJ

Nou selebre lavi Sè Margaret Frederick Most, yon Sè Saint Joseph pandan swasanndikat ane. Antanke Sè Sen Jozèf nou pwomèt pou nou prezans Bondye kote ki gen pi gwo bezwen. Pandan Jezi t ap geri malad yo, li te akeyi moun ki etranj yo e li t ap anseye timoun yo, Margaret te sèvi kòm pwofesè ak konseye kèlkeswa kote l te ye. Nan Lekòl nan Flushing, Maspeth, Brentwood ak Brooklyn Margaret te anseye timoun yo ak jènfi yo nan lespri Jezi. Li te viv pawòl Pòl nou pral tande nan litiji jodi a: “Mwen pral priye ak kè kontan poutèt fason ou te ede m nan travay levanjil la depi premye jou a.”
Margaret te viv levanjil la kòm yon relijye ki te pwomèt ki te renmen kongregasyon an epi ki te viv nan kominote a, ki te jwi zanmi, moman selebrasyon ak vakans nan Hampton Bays. Nan swasannkat ane yo kòm yon Sè Saint Joseph, li te wè anpil chanjman e li te sèvi nan plizyè lekòl diferan tankou Bishop Kearney High School. Margaret te gen yon BA nan Angle nan Manhattan College ak yon MA nan Edikasyon Lapawòl nan Columbia University.

N ap selebre lavi li pandan n ap patisipe nan ekaristik la kòm yon kominote, n ap rekonèt prezans pwisan ak lanmou Bondye nan lavi nou. Margaret te gen konfyans nan Bondye ki renmen l e li te louvri pou kote Lespri a te rele l pou l ye. Nou remèsye li pou fidelite li, nou sonje pataje jenere li nan kado epi nou renmen li.

Sè Margaret Frederick Most, CSJ te mouri 20 janvye 2015 nan 74yèm ane lavi relijye li.

 

 

Pataje paj sa a: