Memoryal

Sè Margaret Mary Connolly, CSJ

Nou la pou selebre lavi Margaret Mary Connelly, yon Sè St Joseph pandan swasanndezan.

Li te kenbe lafwa ke paran li yo, Margaret ak William, te grandi nan pawas lakay yo nan St. Martin of Tours nan Brooklyn. Margaret te ale nan lekòl primè la epi answit St. Joseph's Juniorate, e li te antre nan kongregasyon an an 1946. Li te resevwa yon diplòm bakaloreya nan edikasyon nan St. John's University, Cum Laude. Margaret te anseye nan lekòl primè nan St Teresa Avila, Our Lady of Lourdes, St Michael's, Flushing, St Pascal Baylon ak St John of God. Pandan tan sa a Margaret te etidye mizik epi li te jwenn yon diplòm nan Mizik nan Marywood College ak evantyèlman yon Mèt nan Edikasyon Mizik nan Queens College. Li te kontinye anseye Mizik nan St. John of God nan Islip, St. Claire nan Rosedale, Blessed Sacrament ak Holy Name nan Brooklyn.

Konfòm ak tradisyon nou an pou fè tout sa ki nesesè yo dwe fè, Margaret te ale nan atelye nan Kontablite ak Kontablite epi li te pran kou Odinatè nan Brooklyn College. Sa te mennen nan ministè Margaret nan Sèvis Finansye ki te lakòz 20 ane sèvis devwe nan Holy Cross nan Brooklyn epi evantyèlman nan Our Lady of Perpetual èd ak Hour Children. Devwe ak fidèl, Margaret se te yon fanm ki te gen entegrite, onètete ak ouvèti pou moun li te sèvi yo. Li te viv pawòl nou pral tande nan men Jeremi: “Nenpòt moun mwen voye w la, w ap ale, epi tou sa m mande w la, w ap di l.” Margaret te kapab sèlman fè sa konnen li te gen sipò nan kominote fidèl ak renmen li ak Eileen ak Catherine. Atravè anpil defi, yo te sipòte youn lòt e yo te vin jwenn Stella Maris pou temwen sa kominote vle di nan mitan tout sa lavi ta mande yo.

Margaret te pale e anpil moun te koute paske yo te kapab santi li te atantif ak vwa Bondye ki te revele lanmou tout-enklizif ak enkondisyonèl.

Li enteresan pou nou note ke pandan n ap selebre lavi Margaret, nou sonje tou fèt Sen Ogisten an. Mwen kwè li byen konprann pawòl Ogistin yo ki te di: “Gras gras ou renouvle m, kite m viv lavi m nan ou; kite m jwenn lavi m nan ou." Li te vrèman jwenn lavi li nan Bondye.

Koulye a, Margaret jwi kado lapè etènèl la ak yon lòt fwa ankò temwen lafwa a. Margaret, nou remèsye ou pou devouman ou ak fidelite w. Nou sonje tout byen ou te fè ki pral rete nan lavi nou e nou rekonesan.

Sè Margaret Mary Connolly, CSJ te mouri 23 out 2018 nan 72yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: