Memoryal

Sè Mary Albert Thompson, CSJ

Mary Albert Thompson te yon Sè St Joseph pandan swasanndisenk ane men Mary te Majistra e petèt Prezidan Cedarhurst e pwobableman tout Senk Vil yo. Mwen kapab temwaye sa paske Mari non sèlman te beni nouvo motè ponpye pou kay ponpye Lawrence/Cedarhurst epi li te dirije Parad Jounen Memoryal Lejyon Ameriken an ak Sèvis Lapriyè. Yo pa chwazi youn pou fè bagay sa yo sof si yo rekonèt li pou devouman li, jenerozite ak prezans li bay pèp la. Nan tradisyon kongregasyon nou an, yo dekri li kòm ale nan katye a, wè bezwen yo ak fè tout sa ki nesesè pou satisfè yo. Nan pawòl levanjil jodi a: Benediksyon pou moun ki gen mizèrikòd; Benediksyon pou moun ki gen yon sèl kè paske yo pral wè Bondye. Nou selebre lavi Mari bay dezenterese, paske nou gen konfyans ke kounye a li wè Bondye renmen l la.

Mary ak Albert te fèt nan Brooklyn, li te youn nan dis timoun e li te ale nan St. Francis Xavier Elementary School ak Bishop McDonnell High School. Li te antre nan kongregasyon an e li te vin yon pwofesè k ap sèvi nan Holy Cross, St Francis of Assisi, St Rose of Lima, tout nan Brooklyn ak Our Lady of Victory nan Floral Park ak St. Martha's nan Uniondale. Li te anseye klas elemantè nan St Joachim's nan Cedarhurst pou 13 ane epi li ta retounen la pou kòmanse prezans trant-de ane li bay moun nan Cedarhurst. Ansèyman nan Sant Aprantisaj la, sèvi ak malad, granmoun aje ak nan lapenn, Mari te fè sa ki te bezwen fè ak yon lespri detèminasyon ak lajwa, ak anfaz sou Joy.

Pandan tout ane sa yo, fanmi Mary, ak sè li Winnie ak Frances ak pitit yo, te tèlman enpòtan pou li kenbe lajwa ak lit tout moun nan kè l. Nan dènye ane li yo, li te atantif ak sè l 'Frances nan Mary's Manor e la, tou, li te vin Majistra Manyo a kòm yon prezans pran swen tout rezidan yo.

Lè Mary te rive Brentwood, li t ap kontinye atansyon li sou fanmi li ak anpil lòt moun li te sonje. Detèmine pou li prezan nan kominote li a ak renmen yon bon moman, sitou si li te gen ladann danse li te patisipe nan plen. Lè yon moun te fè yon bagay pou li e li te di ke yo “renmen li,” li t ap reponn: “Mwen renmen w plis”. Ebyen Mari, nou tout la jodi a pou nou di w nou renmen w plis, nap remèsye w e nap kontinye ministè swen ak enkyetid ou kèlkeswa kote nou ye. Nou gen konfyans, menm jan ou te ye a, ke anyen pa ka separe nou ak lanmou Bondye a epi rejwi ke kounye a ou pataje nan plenitid lanmou sa a.

Sè Mary Albert Thompson, CSJ te mouri 6 jen 2019 nan 76yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: