Memoryal

Sè Mary Ann Mattes, CSJ

Men sa Jezi te di disip li yo: “Gen lafwa nan Bondye e gen lafwa nan mwen.” Pawòl sa yo te bay Sè Mary Ann Mattes, ansyen yo te rele Sè Mary Jeremy, yon konfyans ki t ap anvayi tout lavi l. Nou selebre lavi li kòm yon Sè Sen Jozèf pandan swasant dezan.

Li te fèt nan Dorothy ak Joseph, Mary Ann te grandi nan Queens nan Holy Child Jesus School ak nan Bishop McDonnell High School. Byento apre gradyasyon, Mary Ann te antre nan kongregasyon an e li te kòmanse anseye nan lekòl elemantè nan dyosèz Brooklyn. Sa yo enkli St. Michaels nan Flushing, Holy Name, St. Teresa, St. Matthews, Nativity ak Our Lady of Perpetual Help nan Brooklyn. Mary Ann te pase nan Ansèyman pou l ale nan administrasyon an, li te sèvi kòm Rejis nan Cathedral High School pandan vennsis ane. Pi resan ministè li a te avèk frè pasyonis nou yo nan monastè a kòm Bibliyotekè.

Mary Ann swiv kote lespri a mennen l. Nan levanjil litiji jodi a Jezi di Toma ke li se chemen an, verite a, ak lavi a. Mary Ann te santi sa nan pwòp vi li. Li te swiv chemen ki te ouvè pou li, li te apresye diyite moun, li te trè janti e li te reponn nan sèvi kote te gen yon bezwen.

Li te fè pati plizyè kominote, Cathedral High School, Mary Louis ak Immaculate Konsepsyon pandan li t ap sèvi isit la nan monastè a. Kounye a li jwi inyon total ak Bondye ki te renmen l san kondisyon e ki te gide lavi l. Li ini ak tout moun li te touche nan kominote li te sèvi yo. Jodi a nou selebre lavi Mary Ann, nou remèsye li e nap toujou sonje angajman li nan sèvis.

Sè Mary Ann Mattes, CSJ te mouri 15 janvye 2018 nan 62yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: