Memoryal

Sè Mary deLourdes O'Brien, CSJ

Ekselans apeze pa dousè lapè ak lajwa. Lavi Sè Mary de Lourdes O'Brien te egzanp pawòl sa yo. Yo te fèt nan yon fanmi pwòch, yo te konekte intimman nan katye Brooklyn nan Pawas Nativite a. Mary te ale nan Nativity School, Bishop McDonnell High School epi apre li te antre nan kominote a. Nan Resepsyon an, yo te ba li non Sè Raymond Augustine.

Li te etidye nan St. Joseph's College epi li te resevwa BA li nan Syans Bibliyotèk nan Pratt Institute ak MA li nan Syans Bibliyotèk nan Columbia University. Li te yon lektè grangou se konsa pwofesyon li kòm Bibliyotekè te yon anfòm pafè. Pou Mari, se pa tout bagay sou liv. Li te sou konpreyansyon, vijilans ak pataje konesans yo gen yon vizyon laj nan mond nou an. Li te gide elèv yo nan nivo kolèj nan St. Joseph' pandan plis pase ven ane, nan Brentwood College ak St. John's University ansanm ak nan lekòl segondè nan St. Joseph's, Fontbonne ak Stella Maris.

Fanmi te trè enpòtan pou Mary e li te pran swen frè ak sè li yo, Will, Ed, ak Catherine. Li te swiv fidèlman lavi nyès li yo ak neve li yo nan Seattle ak Minnesota atravè apèl, lèt ak kat. Mari te rete konekte e li te fyè de akonplisman yo. Liv adrès li ak dat enpòtan yo te òganize ak ajou. Yon fwa yon bibliyotekè, toujou yon bibliyotekè! Enpòtans relasyon sa yo te gaye nan nenpòt katye kote li te abite epi li te kenbe kontak ak tan, menm vizite yon kondisip klas jadendanfan nan South Hampton lè li te 92.

“Antanke Sè Sen Jozèf k ap viv nan 21yèm Syèk la, nou kwè nan pouvwa, prezans ak lanmou Bondye k ap travay atravè yon linivè k ap evolye ak nan kominikasyon pwòp tèt ou grasa Jezikri. Antanke fanm nan Legliz la, nou rekomanje tèt nou nan misyon Jezi pandan n ap avanse ak Lespri a pou n fè rèy Bondye a epi chèche ankouraje jistis, viv lavi san vyolans epi reponn a bezwen epòk nou an.”

Sa a se te Deklarasyon Direksyon Chapit 2011 nou an. Li ede nou defini tèt nou k ap viv nan angajman nou te pwomèt pou satisfè bezwen tan sa a nan listwa.

Pandan m t ap reflechi sou sa, m pa t kapab pa panse ke Mari te viv sa chak jou nan prèske 80 ane li te antanke Sè Sen Jozèf. Li te nan kè Mari byen lontan anvan nou te eksprime sa kòm yon kongregasyon. Relasyon pwofon, trankil ak pèsonèl li ak Bondye li a te debòde nan fason li te wè ak ki gen rapò ak tout alantou li. Mary te trè okouran de mond lan pandan li te evolye nan lavi li akòz swaf konesans li ak pasyon li pou lekti ki gen ladan reflechi chak jou li sou chak paj New York Times.

Mari te fè rèy Bondye a grasa atansyon li bay chak moun, li koute, ankouraje yo e li ofri yon bon konprann pou reponn a yon bezwen. Prezans dou li te la pou elèv li yo, fanmi, zanmi ak moun ki nan pawas yo ki te vin konnen enterè li nan yo. Pandan tan li te isit la nan Kouvan St Joseph la, anplwaye yo, enfimyè yo ak èd yo te konnen pasyans li, bon sans nan imè ak detèminasyon li pou kontinye viv byen. Li te fè eksperyans yon gwo doulè nan dènye ane yo, men li pa janm plenyen, Mari ta mete espwa li nan tretman doktè li yo rekòmande. Efò li chak jou pou l kontinye mache bay prèv sa men se te fason li te vizite tou ak sè li te renmen yo nan kay sa a. Konvèsasyon ak yo te toujou revele enterè pi gwo li nan sa k ap pase nan mond lan. Yon moun k ap aprann tout lavi li te kirye sou nouvo teknoloji e li te menm mande enfòmasyon sou SKYPE.

Lè mwen te kanpe vizite Mary yon semèn de sa Lendi, li te chita ap li Commonweal ak CNN sou televizyon an. Li te fè eksperyans anpil doulè men ou pa ta konnen sa nan men Mari. Nou te pale sou Pap Francis, fanmi e kòm toujou Mari te vle konnen ki jan mwen t ap fè. Nan dènye jou yo nan lavi li, Mari te antoure pa tout moun li te bay yon atansyon lanmou konsa. Yo te ofri Mari priyè yo, yon flè, pawòl ki renmen yo ak yon men. Sa a se te yon vrè temwayaj nan lavi Mari a ki te pote rèy inite Bondye ak lanmou rekonsilye. Lavi ekselans li atanpere pa dousè, lapè ak lajwa te fè yon diferans nan lavi anpil moun. Ala apwopriye pou nou selebre lavi Mari pandan Legliz la kòmanse Oktif Inite Legliz la yon epòk kote koute atantif, lapriyè pwofon pral rekonsilye diferans ki genyen epi pote inite ki chita sou lanmou enkondisyonèl Bondye. Mari ou te byen anseye nou e nou pa gen dout ke w ap kontinye enspire nou pandan n ap fè efò pou n viv ak menm favè, pasyans ak konpasyon ou te montre nou an.

Sè Mary de Lourdes O'Brien, CSJ, ansyen Sè Raymond Augustine, te mouri 15 janvye 2014 nan 80yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: