Memoryal

Sè Mary Meehan, CSJ

Nou rasanble nan espas sakre sa a pou selebre lavi Sè Mary Meehan, Sè Regina Victoria, yon Sè Sen Jozèf pou prèske swasant twazan. Antanke kongregasyon, nou fè efò pou nou fè tout sa ki nesesè pou nou fè nan yon lespri ekselans ak dousè, lapè ak lajwa. Sa a te enplike nou nan anpil ministè tankou edikasyon, swen sante, pawas ak ministè sosyal ak pouse nou gade nan enjistis yo nan monn nou an ak debat yo. Tout lavi Mari a te yon ekspresyon vibran nan misyon nou pou pote gerizon Bondye ak renmen rekonsilyasyon nenpòt kote ki gen bezwen.

Ekselans te anvayi tout aspè nan lavi Mari. Kòm yon pwofesè nan klas elemantè pandan ven ane li te yon prezans k ap pran swen ak ankourajan pou elèv li yo. Mwen ka afime pèsonèlman ke antanke Sè Regina Victoria se te pwofesè twazyèm ane mwen. Konpòtman dou ak cho li te fè aprantisaj agreyab ak defi. Mari te pouswiv lanmou li nan teyoloji ak menm lespri ekselans ak rechèch kontinyèl, toujou reflechi ak kesyone devan tan li. Li te pataje konesans li ak lanmou pou aprann ak etidyan teyoloji granmoun li yo ak nan Sacred Heart Academy. Kòm pwofesè, konseye ak asistan siperyè nan Rezidans Maria Regina nou an, Mary te toujou pale laverite ak lanmou.

Mari te renmen fanmi l avèk dousè ak lajwa ki te gaye tout sa l te fè nan lavi l. Joan, bèlsè li a ak tout nyès li yo konnen sa nan tout bèl eksperyans yo te pataje ak Matant Mary. Mary te renmen frè ak sè l yo e li te akonpaye Winnie, sè l la, nan kay manman nou an, avèk menm dousè ak lajwa sa a.

Ala apwopriye pou nou selebre ekaristik sa a nan dènye jou karèm yo. Pandan sezon sa a nou atire yon lòt fwa ankò nan mistè lanmou enkondisyonèl Bondye atravè soufrans, lanmò ak rezirèksyon an. Mari kounye a jwi plenitid lavi a. Nan mitan tristès nou an, nou kenbe kè nou ak lespri nou konsantre sou pwomès ke yon jou nou tout pral ini nan kado final la nan Lanmou.

Sè Mary Meehan, CSJ te mouri 9 avril 2014 nan 63yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: