Memoryal

Sè Maureen Catherine Gleason, CSJ

 

Nou selebreGleason 5637 2x3evalye lavi Maureen Catherine Gleason, yon Sè Saint Joseph pou senkant-uit ane.

Misyon kongregasyon nou an nan renmen Bondye ak pwochen san distenksyon fè nou tout sonje ke Bondye te renmen nou an premye e tout moun yo te rele jan Kris la te raple nou pou nou youn renmen lòt menm jan mwen renmen nou.

Pawòl sa yo koule fasil nan bouch nou men se aksyon n ap viv ki renmen nan tout relasyon nou ak kreyasyon ak chak èt vivan ki fè lanmou reyèl ak tanjib. Lè nou konnen yo renmen nou, sa ban nou fòs ak UN pou pote lanmou sa a, jan Maureen te fè, bay tout moun san distenksyon. Sa a se tèlman evidan nan lanmou li pou fanmi li, men, li pa fini la paske lanmou Maureen te gaye pou anpil etidyan li te anseye yo, espesyalman moun ki bezwen plis swen, ak lanmou li pou zanmi ak sè l yo nan kongregasyon nou an.

Maureen te revele bonte imans Bondye nan zèv ak aksyon li yo. Li te konte sou fòs Bondye pou l konprann longè, wotè ak pwofondè lanmou Bondye lè l te fè fas ak difikilte ensipòtab yo. Maureen te renmen gwo e lòt moun te reponn a lajistis kè sa a lè yo te akonpaye li pandan tout lavi li. Èske se pa sa nou tout rele pou youn fè pou lòt ak pou tout moun ki pa fè eksperyans lanmou nan lavi yo?

Maureen te konnen lanmou san limit Bondye genyen pou li e li te pase lavi l pou l revele lòt moun sa. Kounye a, lafwa nou asire nou, Maureen ranpli ak plenitid total si Bondye epi li anbrase pa Bondye ki vrèman fè wout li, verite li ak lavi li.

Sè Maureen Gleason te mouri 9 jen 2015 nan 58yèm ane lavi relijye li.

[telechaje id = ”11156″]

Pataje paj sa a: