Memoryal

Sè Patricia Joan Murphy, CSJ

Nou rekonèt ak onore lavi Sè Patricia te viv la. Se te yon lavi ki te ranpli avèk plezi, lajwa, relasyon, lanmou pou fanmi, lanmou pou eritaj Ilandè li, ak lonje men sou lòt moun nan wòl ministè pastoral li.

 Nou sonje ke li te viv 85 ane li kòm yon egzanp pou chak ak chak moun li te rankontre ke renmen se yon aksyon - ak pratik nan bay tèt nou bay lòt moun se pi bon fason pou onore Bondye.

Pandan tan li sou tè a, enkli 65 ane li nan kongregasyon nou an, nou konsidere tèt nou beni pa Sentsèn lavi li a e nou rekonesan pou sa.

Sè Patricia Joan Murphy se te yon vrè Brooklynite – li te fèt, li te grandi, li te edike epi li te sèvi nan minisipalite sa a.

Pat te renmen rete bò kote timoun yo epi pandan prèske ven ane te anseye nan lekòl primè. Santi yo rele pou sèvi Bondye nan yon nouvo fason; li te etidye Konsèy espirityèl, epi byento te pouswiv nòm yo sevè pou resevwa sètifikasyon li nan Asosyasyon Nasyonal Chaplains Katolik. Avèk seri konpetans, pèsonalite ak edikasyon ki nesesè yo, Dyosèz Brooklyn te chwazi li pou sipèvize ak jere yon apatman swasant inite pou granmoun aje yo.

Avèk yon lanmou pou moun ak yon dezi pou sèvi malad, li te konsakre lavi li nan amontè lopital. Li te sèvi kòm omonè, epi pita kòm Direktè Swen Pastoral nan lopital ki pi okipe Brooklyn yo. Li te yon prezans dou pou koute ak pran swen plizyè milye pasyan yo ak fanmi yo, nan moman chòk ak tristès.

Fanmi ak zanmi yo te entegral nan lavi S. Pat. Li te yon sè renmen ak gwo defansè pou pi piti frè l Mary Ann. Relasyon espesyal yo se vrèman yon kado, pa sèlman pou yo men pou lòt moun wè. Li te kontan tou nan amitye li yo, tou de nouvo ak ansyen. Sè Edith ak Maureen ansanm ak lòt moun konnen li pou plizyè ane. Li te apresye kado sa yo nan amitye.

Pat te wè Bondye nan lanati e li te kontan nan bèl bagay li yo. Avèk yon je apresye, yon sans de konpozisyon sakre a ak bon, li te kaptire bèl sèn ak foto li yo. Li te kontan pataje enterè li ak moun li renmen yo. Eritaj Ilandè Pat la te enpòtan pou li. Li te renmen non sèlman mizik la, men tou fèstivite yo. Vwayaj li yo te mennen li nan Irel nan yon tan oswa de. S. Pat te sèvi ak kado Bondye te ba li yo paske li te sansib ak janti ak moun li te konnen nan Maria Regina. Li te gen yon zòrèy koute e li te toujou pataje yon bonbon oswa yon moso chokola. Sè Pat te pwofesè, omonye, fotograf ak sè devwe ak zanmi.

Sè Patricia Joan Murphy, CSJ te mouri 9 avril 2020 nan 65yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: