Memoryal

Sè Virginia Maria Zimmermann, CSJ

Virginia Zimmermann Nan yon lekti nan Liv Sajès la nou tande "moun ki mete konfyans yo nan Bondye pral konprann." Jodi a nou reyini ansanm pou selebre lavi yon fanm ki gen anpil konfyans ki te konprann, yon Sè Saint Joseph pou prèske swasant uit ane, Sè Virginia Zimmermann. Vijini te gen yon konpreyansyon pwofon sou lanmou Bondye te genyen pou li ak enpòtans pou l pote lanmou sa a bay lòt moun. Antanke yon pwofesè timoun, li te pwofondman konekte ak elèv li yo ak fanmi yo ki te rekonèt lafwa pwofon li ak ankourajman ak sajès ki soti nan li.

Marie Zimmermann te antre nan Sè Sen Jozèf yo nan dat 8 septanm 1945 epi nan Resepsyon an, li te resevwa non Sè Virginia Maria. Li te fè yon BBA nan St. John's University e li te pase pifò ane ministè l ap anseye nan lekòl elemantè. An 1993, li te kòmanse ministè li pou vizite moun ki rete lakay yo e li te kontinye nan sa jiskaske li te pran retrèt li.

Kòm Sè Sen Jozèf nou viv lavi nou pou temwaye lanmou enklizif Bondye a epi travay pou jistis kraze baryè povrete, diskriminasyon ak eksklizyon. Virginia te viv misyon nou kèlkeswa kote li te sèvi ak tout moun yo te akeyi avèk yon souri cho ak pawòl ankourajan li yo. Kit kòm yon pwofesè nan klas pandan karannsenk ane oswa kòm yon sèvis nan kay la, li klèman te ede lòt moun dekouvri lanmou san limit Bondye nan lavi yo. Malgre defi difisil nan lavi yo, yo te ka toujou tounen vin jwenn yon Bondye byenveyan. Virginia te modèl sa a pandan li te fè fas a plizyè defi nan pwòp lavi li.

Sè Sen Jozèf yo travay pou mete tout moun nan inyon ak Bondye ak frè parèy la. Relasyon yo te debaz nan lavi Virginia menm jan ak amitye lontan li te genyen ak Sè Helen Geagan ak fanmi li renmen anpil. Li te rete tou pre moun yo nan San presye ak St Francis de Chantal pandan ane yo. Relasyon sa yo pa limite a tan ak espas lavi sa a men yo rete nan memwa, panse ak lespri Vijini ki fè pati lavi nou pandan tout letènite. Wi Virginia, ou fè konfyans e kounye a ou konprann konplètman. Nou konnen jan Sajès di nou: “Lagras ak mizèrikòd la avèk ou, moun ki sen an, epi swen Bondye avèk ou kòm youn nan moun Bondye chwazi yo”.

Pataje paj sa a: