Deklarasyon Etik Tè

NOU KWE NAN YON MOND JISTIS AK INYON AK BONDYE AK YON LÒT

Jwe Videyo

Sè Sen Jozèf yo ta renmen rekonèt kanpis yo a sou tè endijèn ki okipe yo, Secatogue Land. Endyen Algonquin yo te rete nan Long Island pandan plizyè syèk epi Tribi Secatogue te okipe tout zòn nan vil Islip kote kanpis Sisters of St. Joseph Brentwood ye.

DEKLARASYON ETIK TÈ

KÒM SÈ ST. JOSEPH NOU KWE NOU SE YON PATI KREYASYON E PA APART DE LI

Antanke Sè Sen Jozèf, karis nou an rele nou renmen Bondye ak frè parèy nou san distenksyon. Nou kwè ke tout se youn e ke apèl nou an se pou yon lanmou enklizif aktif ki chèche inyon sa a ak Bondye ak kominote sakre lavi a ki gen ladann tout kreyasyon an - lè, tè, dlo, plant ak bèt. Nou wè tèt nou ann inyon ak kominote sa a ke nou kenbe kòm frè parèy Bondye a kontinye revele.

Nou rekonèt responsablite nou pou balanse bezwen kominal nou yo ak bezwen Latè kounye a ak nan tan kap vini an. Pandan n ap kontinye apwofondi kwayans ak konpreyansyon sa yo epi pran desizyon konsènan tè yo konfye nou an, nou angaje tèt nou nan bagay sa yo:

 • Pou trete tout pati sou Latè kòm sakre ak èt Latè kòm vwazen nou yo dwe respekte ak renmen;
 • Pou onore bote kreyasyon an antanke bay lavi pou lespri imen, pèmèt tèt nou ranpli ak tranbleman ak reverans devan mèvèy kreyasyon yo;
 • Pou edike tèt nou, asosye nou yo, ak patnè nou yo nan ministè konsènan byorejyon kote n ap viv yo epi pou nou byen enfòme nan syans modèn ki pral anrichi kwayans nou ak pèspektiv nou yo;
 • Pou afime ke chak manm nan kominote Latè a gen valè intrinsèques nan ke yo te, ak dwa pou yo viv nan abita natirèl li yo ak ranpli wòl li nan pwosesis yo ki toujou renouvle sou Latè;
 • Pou kenbe nan tèt ou bezwen moun yo nan tout katye lokal nou yo
 • Pou prezève, pwoteje, restore, ak cheri entegrite, divèsite biyolojik, balans, ak bote nan peyi a ak tout espès yo ak ki nou pataje li;
 • Defann prensip etik nan tretman biorejyon nou an epi kolabore ak moun ak gwoup ki angaje nan prensip sa yo;
 • Pou kontwole fason nou itilize ak konsome pwodwi ki nesesè yo ak konsidere opsyon pou jwenn pwodwi ki pa danjere nan tè a, abitan yo, oswa byorejyon an; epi
 • Pou fè rechèch sou opsyon tankou land trusts, servitudes, restriksyon sou papye kay ak transfè oswa vann dwa devlopman yo nan lòd yo detèmine pi bon fason pou prezève tè ke nou kenbe nan konfyans sakre.

Nou pral evalye konsekans tout desizyon yo pran konsènan tè a nan yon kontèks misyon nou epi n ap okouran de pwoblèm jistis ki gen rapò ak enplikasyon mondyal yo. Nou pral pran desizyon nou yo sèlman apre yon disènman serye ak rechèch. Antanke kongregasyon, nou pral konsidere kesyon sa yo anvan nou pran nenpòt desizyon:

 • Ki enplikasyon moral ak etik desizyon sa a?
 • Èske gen lòt altènativ ekolojikman solid nan desizyon sa a?
 • Ki jan desizyon sa a respekte entegrite prezan ak fiti peyi a?
 • Ki jan desizyon sa a prezève tè, dlo, lè, ak espès tè a ak pi gwo byorejyon an?
 • Èske nou kolabore ak lòt moun desizyon sa a pral afekte?
Kèlkeswa kote nou ye, kwayans sa yo mennen nou pratike yon relasyon mityèlman amelyore ak tè ki te konfye nan swen nou an.