Lekòl ki patwone

Lekòl Sisters of St. Joseph patwone yo se lekòl preparasyon pou kolèj ki bay ekselan pwogram akademik pou bay jènfi yo pouvwa pou yo vin lidè demen. Lekòl nou yo ankouraje respè pou inite ak kreyasyon, epi yo pran angajman pou nouri lanmou enklizif, inite, rekonsilyasyon, jistis ak lapè. N ap chèche devlope fanm ki gen konpasyon, ki gen konfyans, ki anrasinen nan valè levanjil yo, ki pral sèvi ak konpetans akademik ak lidèchip yo pou fè yon kontribisyon pozitif nan sosyete a.

Unknown 2

MISYON

Academia María Reina, yon lekòl segondè Katolik ekselans akademik pou jènfi yo, vize devlope lidè ki pral sèvi kòm ajan chanjman nan sosyete nou an, ki fèm nan lafwa ak konviksyon yo, epi ki antre nan karism Sè Sen Jozèf yo. Brentwood, Nouyòk. Academia María Reina se premye sant akademik Katolik pou tout fi nan Pòtoriko, ki ancrage nan misyon Sè St. Joseph nan Brentwood, NY. Atravè yon apwòch holistic nan edikasyon, lekòl la otorize jènfi yo nan pouswit ekselans pou yo vin lidè etik, vanyan ak konpasyon, ajan transfòmasyon lokal ak mondyal, ak defann jistis atravè sèvis.

Aprann plis sou Academia Maria Reina:
www.mariareina.com

FBH LOGO 2022

MISYON

Fontbonne Hall, yon lekòl preparasyon pou jènfi pou kolèj, ofri yon pwogram edikasyon siperyè pou fòme ak otorize fanm ki gen konfyans ak konpasyon anrasinen nan karis Sè St. Joseph yo—inite, rekonsilyasyon ak lanmou enklizif ki anbrase tout kreyasyon an. Sè Sen Jozèf yo kwè nan “yon mond jistis ak inyon ak Bondye e youn ak lòt”. Nan liy ak ansèyman Levanjil la nan Jezikri ak la ansèyman sosyal Legliz Katolik, misyon sa a evolye pou satisfè bezwen epòk la, epi li anvayi tout aspè nan lavi lekòl nou an.

Aprann plis sou Fontbonne Hall: 
www.fontbonne.org

Unknown

MISYON

Sacred Heart Academy se lekòl preparasyon pou kolèj Katolik chwazi pou jènfi ki gen gwo potansyèl akademik ak lidèchip ki vle fè yon diferans nan kominote yo, nan Legliz la ak nan mond lan. Anrasinen nan Levanjil Jezi a, epi antrape nan tradisyon ak espirityalite Sè Sen Jozèf yo, misyon Sacred Heart Academy se viv ak temwayaj inite, rekonsilyasyon, jistis, lapè, ak lanmou enklizif Bondye a.
Nan Sacred Heart Academy, nou bay yon fason pou dirije ak trete lòt moun avèk respè ki ankouraje valè kouraj, konpasyon, ak angajman. Twa mo kle yo pran sans nan eksperyans Sacred Heart Academy la. Plon ak kè.

Aprann plis sou Sacred Heart Academy: 
www.sacredheartacademyli.org

Unknown

MISYON

Mary Louis Academy nan Jamaica Estates, NY se yon lekòl preparasyon pou kolèj Katolik pou jèn fi patwone pa Sè St. Joseph nan Brentwood, NY e ki anrasinen nan karis inite, rekonsilyasyon ak lanmou enklizif yo ki anbrase tout kreyasyon an. Nan yon atmosfè ki ankouraje ekselans akademik ak respè, nou chèche bay jènfi yo pouvwa pou yo reyalize ak valè pwòp don inik yo - entelektyèl, sosyal ak espirityèl - epi sèvi ak kado yo kòm lidè nan kreye yon sosyete jis. Nou se yon kominote ki selebre divèsite kiltirèl epi ki kontinye tradisyon sèvis Katolik la.

Aprann plis sou Mary Louis Academy: 
www.tmla.org